CD24 expression in benign prostate hyperplasia low and high grade PIN and prostate adenocarcinoma

Nermin Karahan, Þirin Baþpýnar, Alim Koþar, Korkut Bozkurt, Halil Saraçoðlu, Nilgün Kapucuoðlu, Süleyman Üniversitesi, Týp Fakültesi, Patoloji Ad, Isparta, Eðirdir Kemik, Eklem Hastalýklarý (+12 others)
2010 unpublished
Özet Benign prostat hiperplazisi düþük ve yüksek dereceli PIN ve prostat adenokarsinomunda CD24 ekspresyonu Amaç: CD24 aktive endotel hücreleri ve trombositler üzerinde eksprese edilen bir adezyon reseptörü olan P-selektin'in alternatif ligandý olarak fonksiyon gören son zamanlarda tanýmlanan yeni bir prognostik belirleyici gendir. CD24'ün çeþitli solid tümörlerin metastatik tümör geliþiminde rol oynadýðý düþünülmektedir. Çalýþmamýzda prostat adenokarsinomlarýnda, düþük ve yüksek dereceli
more » ... t intraepitelyal neoplazilerde (PIN) ve benign prostat hiperplazisinde (BPH) CD24 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ve serum PSA seviyesi ile iliþkisini deðerlendirmeyi amaçladýk. Gereç ve Yöntem: Yetmiþaltý prostat adenokarsinomu, 16 düþük dereceli PIN, 16 yüksek dereceli PIN ve 14 BPH vakasýnda immunohistokimyasal olarak CD24 ekspresyonunu inceleyerek bulgularýmýzýn histopatolojik parametreler ve serum PSA seviyesi ile iliþkisini deðerlendirdik. Bulgular: Prostat adenokarsinomu ve PIN materyallerinde CD24 ekspesyonu saptanýrken benign prostat dokularýnda ekspresyon izlenmedi. 76 prostat adenokarsinomu olgusunun 48'inde (%63.2) CD24 immunoreaktivitesi saptandý. CD24 ekspresyonu prostat adenokarsinomu ve yüksek dereceli PIN gruplarýnda BPH grubu ie karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý þekilde yüksek bulundu (p=0,000, p=0,040). Prostat adenokarsinomunda sitoplazmik CD24 ekspresyonu Gleason skoru (p=0.000, r= 0.465) ve PSA seviyesi (p=0.022, r=0.263) ile anlamlý þekilde pozitif korele bulundu. Sonuçlar: Bulgularýmýz prostat adenokarsinomlarýnda pozitif CD24 ekspresyonunun yüksek Gleason skoru ve yüksek PSA seviyesi ile birlikteliðini gösterdi. CD24'ün prostat kanseri için önemli bir moleküler belirleyici olabileceði kanýsýndayýz. Anahtar kelimeler: Prostat adenokarsinomu, PIN, CD24, immunohistokimya Abstract Purpose: CD24 recently identified novel prognostic marker gene that functions as an alternative ligand of P-selectin, an adhesion receptor expressed on activated endothelial cells and platelets. It has been implicated in metastatic tumor progression of various solid tumors. We aimed to investigate CD24 expression in prostate adenocarcinomas, low and high grade prostatic intraepithelial neoplasias (PINs) and benign prostate hyperplasias (BPHs), and to evaluate its relationship with histopathological parameters, and serum PSA level. Material and Methods: We examined immunohistochemically the expression of CD24 protein in 76 prostate adenocarcinomas, 16 low grade PIN, 16 high grade PIN, and 14 BPH and correlated our findings with histopathological parameters, and serum PSA level. Results: While we detected CD24 expression in prostat adenocarcinomas and PIN specimens, there was no expression in benign prostate tissues. CD24 immunoreactivity was detected in 48 (63.2%) out of 76 prostate adenocarcinomas. Expression of CD24 was significantly higher in prostate adenocarcinoma and high grade PIN compared with BPH (p=0,000, p=0,040). In prostate adenocarcinomas cytoplasmic CD24 expression was significantly positively correlated with Gleason score (p=0.000, r= 0.465) and PSA level (p=0.022, r=0.263). Conclusions: Our findings demonstrated that positive CD24 expression occurs in prostate adenocarcinomas with high Gleason score, and high PSA level. We suggest that CD24 might constitute an important moleculer marker for prostate cancer
fatcat:hqyc7m677zbbjhtcanuvw3zz4m