S³awomir Olszewski

Uniwersytet Gdañski
2017 unpublished
Obraz profesji pedagoga specjalnego (na podstawie definicji formu³owanych przez pedagogów specjalnych) Sposób postrzegania w³asnej profesji stanowi czynnik ³¹cz¹cy siê z efektywnooeci¹ podejmowa-nych dzia³añ zawodowych oraz punkt wyjoecia do refleksji nad swoim profesjonalnym funkcjo-nowaniem. Kszta³towanie tej percepcji to istotne wyzwanie dla osób przygotowuj¹cych do pracy przysz³ych pedagogów specjalnych. Celem badañ by³o opisanie, w jaki sposób pedagodzy specjalni pracuj¹cy z osobami z
more » ... ³nosprawnooeci¹ intelektualn¹ definiuj¹ termin "pedagog specjalny". W artykule przedstawiono zastosowane przez badane osoby kryteria definicyjne, od-nosz¹ce siê bezpooerednio do osoby pedagoga specjalnego (atrybutów osobowych i przygotowa-nia zawodowego). S³owa kluczowe: pedagog specjalny, postrzeganie profesji, definiowanie terminu "pedagog specjalny", wyznaczniki definicyjne Image of profession in special educators' perception-ways of defining the term "special educator" The way of perceiving one's own profession is a factor connected with the effectiveness of under-taken occupational activities and the starting point for afterthoughts on own professional functioning. Forming this perception is an important challenge during special educators preparation. The purpose of the study is to describe how special educators, working with people with intellectual disability, define the term "special educator". The article presents definitions, created by the study participants, referring directly to the special educator: her/his attributes and occupational preparation.
fatcat:v3cbtifufnd5hhb5xlhduxjntq