Evaluation of spectral analysis of intraocular pressure measured by dynamic contour tonometry in primary and exoliative glaucoma [thesis]

Marija Bozic
Evaluacija spektralne analize IOP merenog dinamičnom konturnom tonometrijom kod primarnog i kapsularnog glaukoma Marija Božić 3 PODACI O MENTORU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA OCENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE MENTOR Dr Milenko Stojković, doc., Medicinski fakultet u Beogradu ČLANOVI KOMISIJE ZA OCENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Dr Paraskeva Hentova-Senćanić, vanr. prof., Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr Vujica Marković, doc., Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr
more » ... Beogradu Dr Miroslav L. Dukić, red. prof., Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu Evaluacija spektralne analize IOP merenog dinamičnom konturnom tonometrijom kod primarnog i kapsularnog glaukoma Marija Božić 4 ABSTRACT PURPOSE. To investigate the spectral content of intraocular pressure pulse wave by advanced spectral signal processing of continuous intraocular pressure readings obtained by dynamic contour tonometry. PATIENTS AND METHODS. A non-interventional case control study included 20 healthy subjects, 20 previously untreated primary open angle glaucoma patients, 10 previously untreated primary close angle glaucoma patients, 10 previously untreated exfoliative glaucoma patients and 20 previously untreated low tension glaucoma patients. The continuous intraocular pressure reading obtained by dynamic contour tonometry was submitted to Fast Fourier Transform signal analysis and further statistical data processing. RESULTS. The spectral components of the intraocular pressure pulse wave were discerned up to the fifth harmonic. Highly statistically significant difference was found in the first harmonic amplitude between the control group and the primary open angle glaucoma group (p<0.1), between the primary open angle glaucoma group and the exfoliative glaucoma group (p<0.1) and between the primary close angle glaucoma group and exfoliative glaucoma group (p<0.5). Glaucoma patients had significantly higher ocular pulse volume values. CONCLUSIONS. It is possible to determine spectral components of the intraocular pressure pulse wave up to the fifth harmonic by a spectral analysis of dynamic contour tonometry continuous readings. We found that high ocular pulse amplitude values in primary open angle glaucoma group was associated with high harmonics amplitude, which indicates low rigidity of blood vessels. Evaluacija spektralne analize IOP merenog dinamičnom konturnom tonometrijom kod primarnog i kapsularnog glaukoma Marija Božić 5 REZIME CILJ. Ciljevi našeg istraživanja bili su utvrđivanje spektralnog sadržaja impulsnog talasa intraokularnog pritiska kod bolesnika obolelih od različitih oblika glaukoma u odnosu na zdrave osobe, kao i utvrđivanje eventualnih razlika u spektralnom sadržaju impulsnog talasa intraokularnog pritiska između grupa ispitanika obolelih od različitih tipova glaukoma (primarnog glaukoma otvorenog ugla glaukoma, primarnog glaukoma zatvorenog ugla, normotenzivnog glakoma i kapsularnog glaukoma) u odnosu na kontrolnu grupu (zdravih u pogledu neobolelosti od glaukoma) i međusobno. PACIJENTI I METODE. Studija dizajnirana po tipu studije slučajeva i kontrola obuhvatila je 20 zdravih osoba, 20 novootkrivenih, prethodno nelečenih osoba obolelih od primarnog glaukoma otvorenog ugla, 10 obolelih od primarnog glaukoma zatvorenog ugla, 10 obolelih od kapsularnog glaukoma, 20 obolelih od normotenzivnog glaukoma. Kontinuirani zapis intraokularnog pritiska dobijen dinamičnom konturnom tonometrijom podvrgnut je brzoj Furijeovoj transformaciji i dodatnom statističkom analiziranju. REZULTATI. Spektralne komponente talasa intraokularnog pritiska odredjene su do petog harmonika. Statistički značajne razlike, testirane analizom varijanse, za vrednosti amplitude prvog harmonika pokazane su između kontrolne grupe i grupe primarnog glaukoma otvorenog ugla (p<0.1), između grupe primarnog glaukoma otvorenog ugla i kapsularnog glaukoma (p<0.1), kao i između grupe primarnog glaukoma zatvorenog ugla i kapsularnog glaukoma (p<0.5). Ubedljivo viši prvi harmonici registrovani u grupi primarnog glaukoma otvorenog ugla. Osobe obolele od glaukoma imale su značajno više vrednosti okularne pulsne ampitude. ZAKLJUČAK. Spektralnom analizom zapisa dobijenog dinamičnom konturnom tonometrijom moguće je odrediti spektralne komponente pulsnog talasa Evaluacija spektralne analize IOP merenog dinamičnom konturnom tonometrijom kod primarnog i kapsularnog glaukoma Marija Božić 6 intraokularnog pritiska do petog harmonika. Statistički značajno više bile su amplitude prvog harmonika u grupi osoba obolelih od primarnog glaukoma otvorenog ugla. Zidovi krvni sudovi osoba obolelih od glaukoma sa visokim vrednostima intraokularnog pritiska lako osciliraju, iako se nalaze pod dejstvom povišenog pritiska unutar zatvorenog sistema kao što je očna jabučica, odnosno njihov rigiditet je nizak. KLJUČNE REČI: intraokularni pritisak, glaukom, spektralna analiza. NAUČNA OBLAST: Medicina UŽA NAUČNA OBLAST : Oftalmologija Evaluacija spektralne analize IOP merenog dinamičnom konturnom tonometrijom kod primarnog i kapsularnog glaukoma Marija Božić 7 Evaluacija spektralne analize IOP merenog dinamičnom konturnom tonometrijom kod primarnog i kapsularnog glaukoma Marija Božić 9 6.6 ZNAČAJ PRAVILNOG ODABIRA U SMISLU SISTEMSKIH KARAKTERISTIKA TESTIRANIH ISPITANIKA ZA ANALIZU HARMONIKA 79 6.7 ULOGA SPEKTRALNE ANALIZE U DEFINISANJU LOKALNOG VASKULARNOG STATUSA KOD GLAUKOMA 79 6.8 ZNAČAJ OPA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU OBOLELIH OD GLAUKOMA 81 6.9 OKULARNI I SISTEMSKI FAKTORI KOJI UMAJU UTICAJA NA OPA 83 7. ZAKLJUČCI 86 LITERATURA 91 SPISAK SLIKA 99 SPISAK TABELA 101 BIOGRAFIJA AUTORA 102 Evaluacija spektralne analize IOP merenog dinamičnom konturnom tonometrijom kod primarnog i kapsularnog glaukoma Marija Božić 10
doi:10.2298/bg20121122bozic fatcat:coa5stm7abb77hso7k577cfy2y