DIRECTIONS OF ENTERPRISES' OPERATING COSTS RATIONALIZATION

Ivan Brovdi
unpublished
Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», випуск 4(32), березень, 2017 р. © І. І. Бровді ISSN 2311-5149 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННя гАЛУЗяМи ТА ПІдПРиЄМСТВАМи 31 УДК: 338.5 JEL-класифікація: M41 Бровді Іван Іванович, магістрант Національного університету «Острозька академія» НАПРЯМКИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто напрями раціоналізації операційних витрат підприємства, впровадження яких позитив-но вплине на фінансові
more » ... ьтати від операційної діяльності підприємства. Запропоновано використання методів організації витрат виробництва, збільшення витрат на мотивацію персоналу до продуктивнішої праці та впрова-дження енергозберігаючих технологій. Ключові слова: бенчмаркінг, витрати від операційної діяльності, дірект-костінг, персонал, продуктивність, таргет-костінг. Бровди Иван Иванович, магістрант Национального университета «Острожская академия» НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В статье рассмотрены направления рационализации операционных расходов предприятия, внедрение которых положительно повлияет на финансовые результаты от операционной деятельности предприятия. Предложено использование методов организации расходов производства, увеличения затрат на мотивацию персонала к продук-тивной работы и внедрения энергосберегающих технологий. Ключевые слова: бенчмаркинг, расходы от операционной деятельности, директ-костинг, персонал, производи-тельность, таргет-костинг. The article examines the methods of enterprises' operational costs rationalization for affecting enterprises' financial results positively. Such methods of enterprises' operational costs rationalization as using modern methods of motivating employee's in order to increase their productivity, apply cost organizing methods and using energy saving technologies are suggested.
fatcat:s3ldiooflbes5fitmkb4ta534m