SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ REGISTRATION OF THE SECURITIES

Kürşat Oğuz, Ünal, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, Öğretim Üyesi
unpublished
ÖZET Türk hukukunda menkul kıymetler kıymetli evrak niteliğine haiz evraktandır. Bunların iktisabı ve devri kıymetli evrak hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası araçlarının alım satımı ile ilgili işlem sayısının çokluğu, saklama hizmetlerinin zorluğu ve masrafları karşısında kaydi sistem bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta ve kıymetli evraka ilişkin hükümler göz ardı edilmektedir. Kaydi sistemde kıymetli evrat niteliğine haiz senetler fiziken basılmamakta, buna karşılık merkezi kayıt
more » ... ık merkezi kayıt kuruluşu nezdinde kaydı tutularak, bu kayıtlar üzerinde takip edilmekte ve bu kayıtlarla devre konu olduğu gibi, senet üzerinde olması gereken hak, bu kayıtlarla dermeyan edilmektedir. 4487 sayılı Kanunla ise sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesini kanun hükmü haline getirilmiştir (SPK.m.10/A). Böyle bir hüküm kanunlaştırma tekniği açısından sakıncalıdır. SPK.'nun menkul kıymet tarifi ile çelişmekte ve bu tarifle SPK.m.10/A hükmünün nasıl bağdaştırılacağı anlaşılamamaktadır. Diğer taraftan bu hüküm Ticaret Kanunun özellikle anonim ortaklıkların çıkaracakları hisse senetlerine ve tahvillere ilişkin hükümlerindeki, rehin, intifa ve haciz gibi temel hukuki işlemlerine de tezat teşkil ettiği gibi, hamiline ve nama yazılı hisse senetlerinin devrine ilişkin TK.m.416 ve 417 hükümleriyle kıymetli evrak tanımı veren TK.m.557 hükmüyle de çelişmektedir. Bir tebliğ hükmüyle söz konusu kanun hükümlerinin uygulanmayacağının belirtilmesi de hem hukuki mesnetten uzak hem de geçersizdir.
fatcat:ixd4kwzk6ng35frglu54xmyara