Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Czas w kulturze rosyjskiej – Время в русской культуре, Kraków, 20-21 września 2018 roku

Martyna Kowalska
2019 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
Czas jako jedna z kluczowych wartości kulturowych stał się przedmiotem refleksji licznego grona naukowców zgromadzonych na dwudniowej konferencji, zorganizowanej przez Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 20-21 września 2018 roku. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele rozmaitych ośrodków naukowych z Czech, Francji, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Polski. Miejsce obrad -zabytkowe budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego
more » ... .in. Collegium Maius)stworzyło wyjątkową atmosferę, sprzyjającą dyskusjom nad ideą czasu w rosyjskiej kulturze. W kręgu rozważań znalazły się zagadnienia temporalności w rosyjskiej myśli filozoficznej, teologicznej i politycznej. Istotne miejsce zajęła problematyka czasu w rosyjskiej literaturze, sztuce oraz życiu codziennym. Naukowcy zastanawiali się także nad rosyjskimi przejawami konceptualizacji czasu i utrwalonymi w rosyjskiej kulturze i języku sposobami rozumienia temporalnych aspektów życia jednostek i zbiorowości. Wydarzenie uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. dr hab. Zdzisław Mach, który podkreślił wagę problematyki konferencji. Obrady plenarne otworzył referat Jeleny Lewkijewskiej (Moskwa) poświęcony mitycznym wyobrażeniom o upływie czasu na materiale rosyjskiego folkloru. Następnie wystąpiła Natalia Mariewskaja (Moskwa) z referatem zatytułowanym Историческое и сакральное время в структуре современного российского фильма. Ewa Komorowska (Szczecin) przedstawiła problematykę frazeologicznych wykładników czasu w języku rosyjskim. Z kolei Ałła Lichaczowa (Wilno) zainteresowała słuchaczy rozważaniami nad znaczeniem współczesnych rosyjskich urbanonimów w politem-
doi:10.18290/rh.2019.67.7-17 fatcat:qvkmziyc4jfedimbahardb2tbu