Profesyonelleşmenin İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

İbrahim Kılıç, Hürriyet Çimen, Tülin Tunç, Neslihan Kan Sönmez
2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Özet Bu araştırmanın amacı, beş yıldızlı otel işletmelerinde profesyonelleşmenin iletişim becerileri üzerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, Antalya İli'nde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerindeki 561 çalışan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak profesyonelleşme ve iletişim becerileri ölçeklerini içeren anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler (frekans,-yüzde dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma) korelasyon ve
more » ... ma) korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, otel çalışanlarının profesyonelleşme düzeylerinin orta düzeyin altında (düşük), iletişim becerilerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte profesyonelleşme ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiş olup, regresyon modeline göre profesyonelleşme düzeyindeki bir (1) birimlik artışın iletişim becerileri üzerinde 0,50 birimlik artış yarattığı tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Profesyonelleşme, iletişim becerileri, beş yıldızlı otel işletmeleri, Antalya Makale Türü: Araştırma makalesi Abstract The aim of this study is to determine the effect of professionalization on communication skills in five star hotel establishments. The sample of the study consists of 561 personnel working in the five star hotel establishments in Antalya. The questionnaire including professionalization and communication skills scales was used as data collection technique. Descriptive statistics (frequency, ratio, mean, standard deviation) and regression analysis were used to analyze the data obtained. As a result of the study, it was found that the professionalization levels of the hotel employees were below the medium level and the communication skills were above the medium level. However, there was a positive and medium level relationship between professionalization and communication skills. According to the regression model, it is determined that one (1) unit increase in the level of professionalization creates a 0.50 unit increase on communication skills.
doi:10.32709/akusosbil.513871 fatcat:a7d4fgg6rvaenaawy3uwtuuvra