Split-feeding en twice a day-feeding voeren bij vleeskuikenouderdieren [report]

Rick van Emous, LR - Animal Nutrition, Annemarie Mens, Gisabeth Binnendijk
2020 unpublished
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar het toepassen van split-feeding (= apart ochtend-en middagvoer) en twice a day-feeding (standaard voer) t.o.v. eenmaal daags voeren (standaard voer) bij vleeskuikenouderdieren tijdens de late legperiode (van 50 -60 weken leeftijd). Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Consortium Breeders In Technology (BITe) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat dieren die
more » ... eding kregen een hogere productie hadden tussen 51 en 55 weken leeftijd. Verder gaf het toepassen van tweemaal daags voeren (twice a day-feeding en split-feeding) nauwelijks effecten op productie en broedeikwaliteit. Wel werd bij de verschillende voerstrategieën een duidelijk ander gedragspatroon gedurende de dag waargenomen. De tweemaal daags gevoerde dieren (twice a dayfeeding en split-feeding) vertoonden t.o.v. eenmaal daags gevoerde dieren meer eet en rust gedrag en minder foerageer en pik gedrag. Verder onderzoek met een aangepaste opzet van het experiment is wenselijk om uit te zoeken wat de voordelen op reproductie, broedeikwaliteit en gedrag zijn van split-feeding en twice a day-feeding. Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/531161 of op www.wur.nl/livestock-research (onder Wageningen Livestock Research publicaties). Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel 4.0 Internationaallicentie. © Wageningen Livestock Research, onderdeel van Stichting Wageningen Research, 2020 De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken maken. Materiaal van derden waarvan in het werk gebruik is gemaakt en waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van derden gebruikt worden. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met het werk van de gebruiker of het gebruik van het werk. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Wageningen Livestock Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Wageningen Livestock Research is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.
doi:10.18174/531161 fatcat:hrwg7lizivf2lfcgnpijl6l7ga