Διαχείριση κατασκευής μεγάλων αποθηκών Logistics

Ελένη Ιωάννη Ιωαννίδου
2011
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων», είναι η διαχείριση κατασκευής μεγάλων αποθηκών logistics και η εφαρμογή στην διαχείριση κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες αγορές, ο έντονος ανταγωνισμός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητούν νέους τρόπους αποτελεσματικής εξυπηρέτησης
more » ... ου πελάτη. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία και το συντονισμό με τους προμηθευτές τους, καθώς και με τους πελάτες τους. Τον ρόλο αυτό του συντονιστή παίζουν τα logistics. Ο σχεδιασμός, η στρατηγική, η λήψη αποφάσεων και οι πολιτικές που μέχρι σήμερα καλούνταν να ακολουθήσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις (κεφαλαιουχικές εταιρείες), είναι πλέον υποχρεωτικές να ακολουθηθούν από κάθε επιχείρηση που επιθυμεί το μακροχρόνιο κέρδος και την επιβίωση της. Έτσι αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η έννοια των logistics, η σύγχρονη τάση στη διοίκησή τους, τα πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση καθώς και η έννοια των e-logistics. Βάσει των παραπάνω, είναι αντιληπτό η σπουδαιότητα και τα κίνητρα τα οποία οδηγούν στην κατασκευή ενός μεγάλου αποθηκευτικού συγκροτήματος logistics. Η κατασκευή ενός αποθηκευτικού κέντρου πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστό μέρος ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου με σαφείς στόχους και επιδιώξεις για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, καλείται ο μηχανικός να διαχειριστεί σωστά την όλη κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Γι' αυτό στην συνέχεια παρουσιάζονται τα διάφορα βήματα που πρέπει ν' ακολουθήσει ο μηχανικός για την κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών συγκροτημάτων. Τέλος, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται και κάποιες μεθοδολογίες παρακολούθησης και εκτίμησης της προόδου των έργων εφαρμόζοντας ένα παράδειγμα νέων εγκαταστάσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.128425 fatcat:4x3ygtbss5dzrgcy2w7btc7mxa