تأثیر ژل آلوئه‌ورا بر میزان درد پرینه و بهبودی زخم پس از اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

ساسان نظری, فهیمه عزتی آراسته, سامان نظری, دکتر فاطمه شبیری, آرزو شایان, دکتر پریسا پارسا
2019 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: اپی‌زیاتومی، یکی از متداول‌ترین اعمال جراحی در زنان است که نیاز به ترمیم دارد. درد محل اپی‌زیاتومی همواره استرس‌زا بوده و اثر منفی بر عملکرد زنان دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا بر درد پرینه و بهبودی زخم پس از اپی‌زیاتومی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو‌سو‌کور در سال 1396 بر روی 80 زن نخست‌زایی که با اپی‌زیاتومی در بیمارستان تأمین اجتماعی شهر همدان زایمان کردند، انجام شد. میزان بهبودی زخم و درد پرینه پس از اپی‌زیاتومی بر اساس پرسشنامه REEDA (ریدا) و)
more » ... ه REEDA (ریدا) و) VAS ابزار سنجش دیداری) انجام گردید. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 40 نفر شامل مصرف‌کننده ژل آلوئه‌ورا و گروه کنترل (سرم نرمال سالین) از روز اول بعد از زایمان به‌مدت 10 روز 2 بار در روز قرار گرفتند. میزان بهبودی و درد زخم اپی‌زیاتومی قبل و بعد از مداخله در روزهای 3، 7 و 10 سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی مستقل، زوجی، کای اسکوئر و تحلیل اندازه‌‌های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین نمرات بهبودی و درد زخم اپی‌زیاتومی قبل از مداخله در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0p). نتیجه‌گیری: مصرف ژل آلوئه‌‌ورا، سبب کاهش درد و تسریع‌کننده التیام زخم اپی‌زیاتومی در مقایسه با مصرف نرمال سالین می‌شود؛ لذا با توجه به عدم عوارض جانبی، مصرف آن در زنان می‌تواند مفید باشد.
doi:10.22038/ijogi.2019.12325 doaj:92ebb085c3b449819b92516dbed4479e fatcat:ex7m5r7e3fhihf23nr2zm5icca