Kadınların Prekonsepsiyonel Dönemdeki Sağlık Riskleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi

Meral KARATAŞ, Zehra GÖLBAŞI
2021 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Amaç: Araştırma kadınların prekonsepsiyonel dönemdeki sağlık risklerini ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini çocuk sahibi olmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ne başvuran kadınlar oluşturmuştur. Örneklem 250 kadından oluşmuştur. Veriler; Tanıtıcı Özellikler Formu, Prekonsepsiyonel Risk
more » ... me Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ-II) ile toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, istatistiksel analizde bağımsız guruplarda t testi kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların; %18,4'ünün 35 yaş ve üzerinde ve %38,4'ünün aile içi şiddet öyküsünün olması nedeniyle prekonsepsiyonel risk taşıdığı bulunmuştur. Kadınların %42,8'inin Beden Kitle İndeksi 25 ve üzerindedir. Kadınların %88,4'ü düzenli egzersiz yapmamakta, %53,2'si pasif sigara dumanına maruz kalmaktadır ve %62'si folik asit kullanımıyla ilgili bilgi sahibi değildir. Kadınların %33,2'sinde enfeksiyonu gösteren idrar kültürü sonucunun olması ve %16,9'unda anemi olması nedeniyle risk taşımaktadır. Kadınların SYBDÖ-II puan ortalamasının 128,16±19,18 olduğu, eğitim ve gelir düzeyi düşük olan, çalışmayan, yetersiz sosyal desteği ve aile içi şiddet öyküsü olan kadınların SYBDÖ-II puan ortalamasının anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak çocuk sahibi olmayı düşünen kadınların prekonsepsiyonel dönemde gebelik, doğum ve doğum sonu süreci olumsuz etkileyebilecek yaş, aile içi şiddet, anemi, sigara dumanına maruz kalma gibi birçok risk faktörüne sahip oldukları söylenebilir. ABSTRACT Aim: The study was conducted as a descriptive study to determine the health risks and healthy lifestyle behaviors in preconceptional women. Material and Methods: The universe of study included women who wanted to have children and admitted to Assisted-Reproductive Treatment Center in Sivas Cumhuriyet University Health Services Practice and Research Hospital. The sample consisted of 250 women. The data were collected using Individual Characteristics Form, Preconceptional Risk Assessment Form and Health Promotion Life-Style Profile-II (HPLSP-II) and were evaluated with the SPSS 16.0 program on the computer. Independent Samples t test were used in the statistical analysis. Results: According to the results of the study, it was found that women had risks because 18.4% were over 35 years of age and 38.4% had domestic violence. Body Mass Index of 42.8% of women is 25 and above. 88.4% of women do not exercise regularly, 53.2% are exposed to passive cigarette smoke and 62% of them do not have information about folic acid use. It was found that women had risk factors because 33.2% had urine culture result showing urinary infection and 16.9% had anemia. It was found that the mean score of HPLSP-II of women was 128.16±19.18, the average score was found to be significantly lower for women with low education, low income, unemployed, inadequate social support, and
doi:10.33631/duzcesbed.747905 fatcat:j2gi3u3uirf4rl3rxr6ektbecq