Cilt: 17, Sayz: 58, ss

Harun Ozturkler
unpublished
OZET TUrkiye, 1980 yzlmdan ba~·layarak, yeni kalkzmna strate)lSZ r;en:;evesinde ekonomi politikalarzmn etkin bir bir;imde uygulanabilmesi ir;in, gerekli kurumlan ve piyasalan olu.;turmaya ba:jladz. Bu yeni kurum ve piyasalar ise, dogal olarak, ekonomi politikalarmzn arar;lanm ve etki alanlarmz degi!}tirmeye ba!)ladz. Ozellikle para otoriteleri, ar;zk bir piyasa ekonomisinde para politikalarz uygulama olanagma kavu:jtular. Bu r;ah:jma, 1990-2005 arasz doneme ait verilerden hareketle, basit bir
more » ... eketle, basit bir vektor otoregresyon (VAR) analizi r;err;evesinde Ti{rkiye 'de r;zkt1 ve enflasyonun degi!}kenliginin ar;zklanmasmda faiz oranlan ve parasal bayakliiklerin goreli onemlerini ara:jtmnaktadLr. VAR analizi sonur;larz faiz oranlarznm parasal bUyiikliiklere gore pktuwz dcgi:}kenligini ar;zklamada daha oncmli bir role sahip oldugunu gostcrmektedir. Enflasyonun degi!)kenligini ar;zklamada ise en dar tammlz para arzz olan "dola,wndaki para" onemli bir ar;zklama giiciine sahiptir.
fatcat:vyccmiip5zf23fhzb23i2ufl4i