Pilietinės iniciatyvos aplinkosaugos komunikacijoje

Ieva Tumulytė
2012 Informacijos mokslai  
Tyrimo tikslas – nustatyti pilietinių iniciatyvų raišką: būdingas sritis ir priemones aplinkosaugos komunikacijoje. Išanalizavus mokslinę literatūrą paaiškėjo, kad pilietinės iniciatyvos aplinkosaugos komunikacijoje dažniausiai pasireiškia per žiniasklaidos strategiją ir žiniasklaidos naudojimą; elektroninę veiklą;demonstracijas; vartotojų kampanijas; teisminius procesus; diskusijas, debatus; tiesioginę aplinkos apsaugos veiklą; lobizmą; mokslinius tyrimus, ataskaitas, pranešimus; grupinį
more » ... ą arba vietos bendruomenių veiksmus. Identifikavus pilietinių iniciatyvų sritis aplinkosaugos komunikacijoje atskleista, kad pagrindinės ir daugiausia dėmesio sulaukiančios sritys – pasipriešinimas branduolinei energetikai, genetiškai modifikuotiems organizmams, aplinkos taršos ir klimato kaitos mažinimas, gamtos ir gyvūnijos išsaugojimas. Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, vartojimo bumas, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo trukdžiai – tai sritys, kurioms vis dar trūksta pilietinių iniciatyvų dėmesio.Reikšminiai žodžiai: pilietinės iniciatyvos, aplinkosaugos komunikacija, aplinkosauga, nevyriausybinės organizacijos, NVO, socialiniai judėjimai, žalieji, žaliųjų judėjimas, aplinkosauginiai judėjimai, lobizmas, visuomenės dalyvavimas.Civic Initiatives in Environmental CommunicationIeva Tumulytė SummaryThe aim of the research was to determine the ex­pression of civic initiatives, i. e. characteristic fields and measures of environmental communication. The analysis of scientific literature has revealed that civic initiatives in environmental communication often evidence through media strategy and media usage, electronic activity, demonstrations, consumer campaigns, judicial processes, discussions, debates, direct environmental activity, lobbying; scientific research, reports, statements; group actions and ac­tions of local communities (Nimby, grassroots or­ganisations). By identifying the fields of civic initia­tives in environmental communication, it has been revealed that the key fields that acquire the greatest attention are resistance to nuclear power, genetically modified organisms, mitigation of environmental pollution and climate change, preservation of nature and fauna. Meanwhile, waste sorting and processing, consumption boom, obstacles of alternative energy resources consumption are the fields that still lack the attention of civic initiatives. Keywords: civic initiatives, environmental communication, environmental protection, non-gov­ernmental organizations (NGO), social movements, green, green movement, environmental movements, lobbying, public participation.
doi:10.15388/im.2012.0.1585 fatcat:wpw5gzbwn5bibkjyxrtgcjtqou