A comparative study of the structures, thermal stabilities and energetic performances of two energetic regioisomers: 3(4)-(4-aminofurazan-3-yl)-4(3)-(4-nitrofurazan-3-yl)furoxan

Jiarong Zhang, Fuqiang Bi, Lianjie Zhai, Huan Huo, Zhi Yang, Bozhou Wang
2020 RSC Advances  
Two energetic regioisomers ANFF-34 and ANFF-43 with satisfactory thermal behaviors and low mechanical sensitivities were comparatively studied.
doi:10.1039/d0ra06186g fatcat:haqhziod3feczfyiceq2u3dvvu