MODERN TRENDS OF UKRAINIAN BRANDING
СУЧАСНІ ТРЕНДИ УКРАЇНСЬКОГО БРЕНДИНГУ

Oleksandra Bratko, Ternopil National Economic University, Iryna Blazhey, Halyna Pelyak, Ternopil National Economic University, Ternopil National Economic University
2020 Economic scope  
doi:10.32782/2224-6282/154-14 fatcat:ycoxsnzrwbcv7kq5kniy5fvy7e