Communities as primary elements of a civil society
Громади як первинні елементи громадянського суспільства

T. D. Matviichuk, Ivan Franko National University of Lviv 1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine
2008 Ukrainian society  
The main point of this article is the search for a possible interconnection between communities as the primary exponents of the social consciousness and the development of the civil society in Ukraine. розвитком громадянського суспільства в сучасній Україні. The author traces just the Ukrainian historical social preconditions for the social consciousness to manifest itself. Ста нов лен ня гро ма дян сько го сус пільс тва як пев но го ета пу роз вит ку со ці у му від бу ва єть ся під впли вом
more » ... ся під впли вом тих со ці аль но куль тур них ха рак те рис тик, які при та ман ні кон крет но іс то рич но му пе рі о ду ча су. Слід заз на чи ти, що од ні єю з най важ ли ві ших пе ре ду мов роз вит ку гро ма дян ськос ті є вра ху ван ня со ці аль ної іден тич нос ті та особли вих сус піль них рис, які зу мов лю ють швид кість та якість роз вит ку гро ма дян ського сус пільс тва. Як заз на чає А. Ка рась, іс то рич ний рух і со ці аль на ди на мі ка здій сню ють ся нав коло ут во рен ня стій ких люд ських спіль нот, що ор га ні зу ють ся за прин ци пом доб ровіль нос ті. Прик ла да ми мо жуть бу ти і братс тва пер ших хрис ти ян, і чер не чі ор де ни, і це хо ві асо ці а ції -аж до по лі тич них пар тій і на ці о наль них дер жав. Це дає ро зу мін ня ба зо во го ха рак те ру сус піль ної єд нос ті у люд сько му жит ті і ста вить під сум нів он толо гіч ну са мо цінніс ть ін ди ві ду а ліс тич ної куль ту ри у ко му ні ка тив них діях [8, с. 48]. Як особ ли вий етап роз вит ку со ці у му, гро ма дян ське сус пільс тво є ре зуль та том іс то рич но го пе ре бі гу по дій, нас лід ком со ці аль но куль тур но го роз вит ку спіль но ти. Ад же для прий нят тя цін нос тей гро ма дян сько го сус пільс тва не об хід ний пев ний рі вень сус піль ної сві до мос ті. Крім то го, роз ви ток гро ма дян сько го сус пільс тва пе редба чає на яв ність по пе ред ніх іс то рич них про я вів гро ма дян ськос ті. Л. Крав чен ко та М. Цим ба люк ствер джу ють, що гро ма дян ське сус пільс твозрі ла ста дія іс то рич но го роз вит ку сус пільс тва [9, с. 19]. Хо ча іс ну ван ня гро ма дян сько го сус пільс тва пе ред ба чає на яв ність пев них за гальних оз нак, спро бу є мо ок рес ли ти влас не ук ра їн ську спе ци фі ку фор му ван ня гро мадян ськос ті. Та кий під хід дасть змо гу не тіль ки зро зу мі ти особ ли вос ті ук ра їн сько го ва рі ан та гро ма дян сько го сус пільс тва, а й доз во лить сфор му лю ва ти влас ну мо дель фор му ван ня та роз вит ку ук ра їн сько го сус пільс тва як гро ма дян сько го. Біль шість уче них вва жа ють, що у сві ті не іс нує єди ної мо де лі гро ма дян сько го сус пільс тва, од на ко во при дат ної для всіх кра їн, а є кон крет но іс то рич ні мо де лі, що за ле жать від спе ци фі ки ок ре мих куль тур та ци ві лі за цій: ні мець ка, аме ри кан ська, фран цузь ка то що [9, с. 17]. Іс ну ван ня вза є мозв'яз ку між гро ма дян ським сус пільс твом та ті єю со ці аль ною ба зою, на якій во но фор му єть ся, мож на під твер ди ти від мін нос тя ми у про це сах ста нов лен ня гро ма дян ськос ті в різ них кра ї нах. З ін шо го бо ку, та кий вза є мозв'язок ПОЛІТИКА ПОЛІТИКА 132
doi:10.15407/socium2008.01.131 fatcat:xc3uvjpzize3vfrqtr5364eyxi