Wpływ poziomu lęku i depresyjnych zaburzeń nastroju na uciążliwość obustronnych, subiektywnych szumów usznych – badania pilotażowe

2014 Nowa Audiofonologia  
Streszczenie Cel pracy: Identyfikacja czynników mogących wpływać na uciążliwość szumów usznych. W analizach uwzględniono wiek i płeć pacjentów, ich poziom lęku i depresji oraz czas trwania szumów usznych. Materiał i metody: Trzydziestu ośmiu pacjentów (16 kobiet) w wieku od 21 do 71 lat (średni wiek 42 lata i 1 miesiąc ±12 lat i 10 miesięcy) z przewlekłymi (>0,5 roku), obustronnymi subiektywnymi szumami usznymi przeszło diagnostykę audiologiczną oraz wypełniło Inwentarz Depresji Becka (Beck
more » ... ession Inventory, BDI), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State Trait Anxiety Inventory, STAI) oraz Kwestionariusz Uciążliwości Szumów Usznych (Tinnitus Handicap Inventory, THI). Wyniki: Jedynym istotnym predyktorem uciążliwości szumów usznych okazał się lęk i nastrój pacjenta. Im wyższe nasilenie lęku i im bardziej obniżony nastrój, tym większy był negatywny wpływ tinnitusa na życie codzienne. Kobiety określały swoje szumy uszne jako znacząco bardziej uciążliwe niż mężczyźni, różnice te nie osiągały jednak kryterium istotności statystycznej, gdy w analizie uwzględniono dodatkowo wpływ lęku i zaburzeń nastroju na wyniki kwestionariusza THI. Wnioski: Prezentowane w tej pracy wyniki wskazują na istotną rolę konsultacji psychologicznej w opiece nad pacjentem z szumami usznymi. Słowa kluczowe: szumy uszne • lęk • depresja Abstract Aim of the study: The goal of this study was to identify factors which might influence the severity of bilateral, subjective tinnitus. The following variables were included into statistical analyses: patient's age, gender, depression and anxiety as well as tinnitus duration. Material and methods: Thirty eight patients (16 women), aged from 21 to 71 years (mean age =42 years and 1 month ±12 years and 10 months) with chronic (>6 months), bilateral subjective tinnitus underwent audiological diagnosis and completed the Beck Depression Inventory (BDI), State Trait Anxiety Inventory (STAI) and Tinnitus Handicap Inventory (THI). 20 © Nowa Audiofonologia ® 3(4), 2014: 20-27 Prace badawcze Wstęp Subiektywne szumy uszne (ang. tinnitus, łac. tinnire, "dzwonienie") to wrażenia słuchowe powstające bez zewnętrznego źródła dźwięku [1-3]. Mogą występować w różnej postaci, np. gwizdania czy cykania świerszczy, być słyszane w jednym uchu, obojgu uszach lub pochodzić ze środka głowy. Tinnitus często współwystępuje z niedosłuchem i nadwrażliwością na dźwięki [2]. Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych w krajach zachodniej Europy i Stanach Zjednoczonych wynika, że dolegliwość ta dotyka od 10% do 15% osób dorosłych [4]. Badania przeprowadzone w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) w Warszawie pokazują, że w Polsce odsetek osób z szumami usznymi jest podobny [5]. Results: Mood and anxiety were the only factors which significantly influenced the tinnitus severity. The higher anxiety and the more depressed mood, the more negative effect of tinnitus on daily life. Although, women characterized their tinnitus as considerably more severe than men, such differences were non-significant when depression and anxiety were controlled. Conclusions: The results indicate that psychological diagnosis is important in tinnitus patient's care.
doi:10.17431/892983 fatcat:wy3ma3u7lbhenddohf4vggfzs4