МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИНТЕТИЧНИХ СЕЙСМОГРАМ У ВЕРТИКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНОМУ ПІВПРОСТОРІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ІНВЕРСІЇ ТЕНЗОРА СЕЙСМІЧНОГО МОМЕНТУ A TECHNIQUE FOR SEISMOGRAMS CALCULATION IN A LAYERED HALF-SPACE, AS APPLIED TO SEISMIC MOMENT TENSOR INVERSIONS

R Pak
2011 unpublished
Резюме. Розроблено методику (алгоритм і програму) для моделювання трикомпонентних сейсмограм від довільного дипольного ефективно-точкового джерела у вертикально-неоднорідному півпросторі з поглинанням. Алгоритм і програму випробувано на прикладі реального землетрусу, зареєстрованого на різних епіцентральних віддалях з використанням горизонтально-шаруватих моделей середовища. Використовуючи запропоновану методику, зроблено спробу оцінити тензор сейсмічного моменту для вогнища Кримського
more » ... Кримського землетрусу 16. 10. 1998 р. (М w = 3.6). Ключові слова: математичне моделювання; сейсмічне хвильове поле; синтетична сейсмограма; вертикально-неоднорідне середовище; тензор сейсмічного моменту. In this article one developed the method (algorithm and program) for modelling three-way seismogram of arbitrary dipole point source in a vertically inhomogeneous half-space with the acquisitions. The algorithm and program were tested on the example of a real earthquake, registered at different epicentrum distance for the horizontally-layered models of the environment. Using the proposed methodology I attempted to estimate the seismic moment tensor for the earthquake of Crimea 16. 10. 1998 (M w = 3.6).
fatcat:kb3ga2tz6vayhhdtvr3o4xfqly