KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI A COMPARATIVE STUDY ON ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR WORKERS Ercan YAVUZ

Gazi Üniversitesi, Ticaret Ve, Turizm Fakültesi
2010 unpublished
ÖZET: Bu araştırmanın amacı kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel adalet algılamalarında bir farklılaşma olup olmadığını belirlemektir. Kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel adalet algılarını tespit etmek için karşılaştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Ankara'daki kamu ve özel sektörde çalışanlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel adalet algılamalarında farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Özel sektör çalışanlarının
more » ... gütsel adalet algılamalarının, kamu çalışanlarının örgütsel adalet algılamalarına göre yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet; Kamu ve Özel Sektör Çalışanı JEL Sınıflaması: D23 ABSTRACT: The aim of this study is to determine whether there is a differentiation in the perception of organizational justice between public and private sector' workers. A comparative approach is preferred to examine the organizational justice perceptions of public and private sector workers. Public and private sector workers in Ankara are the scope of the study. As a result of the study, significant differentiations have been found between public and private sector workers' organizational justice perceptions. Accordingly, the organizational justice perceptions of private sector workers are found to be higher than public workers.
fatcat:5yzx4wxhbzdjle57b6ugelqkm4