The crystal structure of 1,4-dinitroso-2,3,5,6-tetraacetoxy-piperazine, C12H16N4O10

Xue Mei, Li Yunlu, Wang Jianlong, Chen Jun, Li Jianghong
2019 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C12H16N4O10, monoclinic, C2/c (no. 15), a = 21.953(3) Å, b = 7.0292(9) Å, c = 13.5984(19) Å, β = 127.569(4)°, V = 1663.23(40) Å3, Z = 4, Rgt(F) = 0.0555, wRref(F2) = 0.1224, T = 122(2) K.
doi:10.1515/ncrs-2018-0389 fatcat:ayg5p676nbg7znwtqbokj6qizi