Molecular-genetic risk factors of non-alcoholic fatty liver disease and obesity in patients with arterial hypertension

Ю. М. Яринич, Л. П. Сидорчук
2017 Family Medicine  
Мета дослідження: проаналізувати роль поліморфних варіантів генів ядерного рецептора 2 -активатора проліфератора пероксисом (PPAR  2, Pro12Ala) та ангіотензин перетворювального ферменту (ACE, I/D) в якості можливих чинників ризику неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), абдомінального ожиріння (АО), цукрового діабету (ЦД) 2 го типу у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ). Матеріали та методи. У проспективному дослідженні взяли участь 96 хворих на НАЖХП, ЕАГ II стадії, 1-2
more » ... ЕАГ II стадії, 1-2 сту пеня, високого і дуже високого ризику із супутнім АО: чо ловіків -40 (41,67%), жінок -56 (58,33%), середній вік становив 53,70±5,34 року. Функцію печінки вивчали за ак тивністю органоспецифічних ферментів. Дослідження поліморфізму генів PPAR 2 (Pro12Ala) та АСЕ (I/D) ви конали методом ПЛР. У групу контролю увійшли 50 прак тично здорових осіб. Результати. Встановлено, що серед хворих на НАЖХП, АО та ЕАГ мешканців Північної Буковини делеція у 16 інтроні гена АСЕ (rs 4646994) у гомозиготному стані зустрічається у 32,29% випадків, що на 14,29% частіше, ніж в осіб контрольної групи ( 2 =3,38; р=0,048). При сутність DD генотипу гена ACE підвищує відносний ризик майже удвічі появи як НАЖХП загалом [OR=2,17; р=0,048], так і неалкогольного стеатозу печінки зокрема [OR=2,32; р=0,038], а також ЦД 2 го типу [OR=3,46; р=0,015]. І алель є протективним щодо появи НАЖХП загалом у популяції [OR=0,46; р=0,048], ІІ генотип асоціює з низьким ризиком АО ІІ і ІІІ ступенів [OR=0,24; р=0,012] та ЦД 2 го типу [OR=0,19; р=0,008]. Розподіл генотипів гена PPAR 2 (rs1801282) у хворих на НАЖХП та практично здорових вірогідно не відрізняється із переважанням Pro алеля у 3,85 та у 6,14 разу (р<0,001) . Наявність мінорного Ala алеля гена PPAR 2 генотипі підвищує відносний ризик появи неалкогольного стеатоге патиту в 1,73 разу [OR=2,67; р=0,054], однак відіграє про тективну роль щодо появи тяжких ступенів ожиріння [OR=0,29; р=0,008]. Носійство гомозиготного Pro алеля навпаки підвищує ймовірність ожиріння ІІ і ІІІ ступенів більше ніж у 3 рази [OR=3,41; р=0,016]. Заключення. У хворих на есенційну артеріальну гіпер тензію наявність DD генотипу гена ACE (rs4646994) є чин ником ризику появи як неалкогольної жирової хвороби печінки загалом, так і неалкогольного стеатогепатозу печінки зокрема, а також цукрового діабету 2 го типу. Присутність мінорного Ala алеля гена PPAR 2 (rs1801282) підвищує відносний ризик появи неалкоголь ного стеатогепатиту, а за ProPro генотипу -можливий розвиток ожиріння ІІ і ІІІ ступенів. Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, гени PPAR 2 (rs1801282), АСЕ (rs 4646994), ризики.
doi:10.30841/2307-5112.5(73).2017.123222 fatcat:lvvxmdjuorhifmszydmrveabhy