The Tax Mechanisms for Regulating the Activities of Agroholdings in Ukraine
Подaтковi мехaнiзми регулювaння діяльності агрохолдингів в Україні

Y. V. Кarpyshyn, L. V. Sus
2019 Bìznes Inform  
JEL: Q13; H21 Карпишин Ю. В., Сус Л. В. Подaтковi мехaнiзми регулювaння діяльності агрохолдингів в Україні Метою статті є дослідження тенденцій та виявлення особливостей функціонування агрохолдингів України, а також регулювання діяльності аграрного бізнесу шляхом активізації фінансово-економічного інструментарію державного впливу. Проаналізовано спеціальні режими оподаткування сільськогосподарських виробників та виявлено тенденції щодо мінімізації податкового навантаження в агрохолдингах
more » ... . Проведене дослідження щодо бюджетного відшкодування ПДВ агрохолдингам. Установлено, що аграрний бізнес в цілому залишається істотним платником податків в Україні. Обґрунтовано необхідність реформування оподаткування аграрної сфери в частині того, що великі компанії необхідно перевести на загальну систему адміністрування податків, натомість фермерів і малі компанії залишити на діючій системі. Запропоновано модель оподаткування агрохолдингів, яка узгодить подальший розвиток великого аграрного бізнесу зі стратегією розвитку сільських територій на засадах зрівноваженості. Ключові слова: агрохолдинг, державне регулювання, спеціальний режим оподаткування, ПДВ, соціальний податок. Сус Леся Валеріївна -кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5862-3820 УДК 336.02:338.43 JEL: Q13; H21 Карпишин Ю. В., Сус Л. В. Налоговые механизмы регулирования деятельности агрохолдингов в Украине Целью статьи является исследование тенденций и выявление особенностей функционирования агрохолдингов Украины, а также регулирования деятельности аграрного бизнеса путем активизации финансово-экономического инструментария государственного воздействия. Проанализированы специальные режимы налогообложения сельскохозяйственных производителей и выявлены тенденции минимизации налоговой нагрузки в агрохолдингах Украины. Проведено исследование бюджетного возмещения НДС агрохолдингам. Установлено, что аграрный бизнес в целом остается существенным налогоплательщиком в Украине. Обоснована необходимость реформирования налогообложения аграрной сферы в части того, что крупные компании необходимо перевести на общую систему администрирования налогов, а фермеров и малые компании оставить на действующей системе. Предложена модель налогообложения агрохолдингов, которая согласует дальнейшее развитие крупного аграрного бизнеса со стратегией развития сельских территорий на основе уравновешенности. Ключевые слова: агрохолдинг, государственное регулирование, специальный режим налогообложения, НДС, социальный налог. Сус Леся Валерьевна -кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры финансов и кредита, Житомирский национальный агроэкологический университет (Старый бульвар, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5862-3820 UDC 336.02:338.43 JEL: Q13; H21 Кarpyshyn Y. V., Sus L. V. The Tax Mechanisms for Regulating the Activities of Agroholdings in Ukraine The article is aimed at researching tendencies and identifying peculiarities of functioning of agroholdings of Ukraine, regulation of activity of agrarian business by activation of both financial and economic instruments of influence by the State. The special regimes of taxation of agricultural producers are analyzed and tendencies of minimization of tax load in agroholdings of Ukraine are identified. The budget reimbursement of VAT to the agroholdings is researched. It is determined that the agrarian business as a whole remains a significant taxpayer in Ukraine. According to the substantiated necessity of reforming of taxation of agrarian sphere it is suggested that large companies should be transferred in the general system of administration of taxes, while farmers and small companies should stay in terms of the currently operating system. The model of taxation of agroholdings is proposed, which will harmonize further development of the large agrarian business with the strategy of development of rural territories on the basis of equilibrium. З більшення агробізнесу -це світовий тренд, і само по собі є позитивним явищем. Але в українських реаліях це відбувається пришвидшеними темпами, а сприяють цьому простіші умови входження на ринок і дешевші умови функціонування. По-перше, мораторій на сільськогосподарські землі призводить до того, що земля -дешевий ресурс, тому увійти в ринок шляхом оренди є найпростішим способом.
doi:10.32983/2222-4459-2019-2-209-217 fatcat:2w5go3xvabd2vpqxiooluef744