EVALUATION OF TECHNICAL TEACHING EFFECTIVITY USING TRADITIONAL TECHNOLOGY
VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VÝUČBY TECHNICKEJ VÝCHOVY PRI ZAČLENENÍ TRADIČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Jana DEPEŠOVÁ, Anna TIRPÁKOVÁ
2009 Journal of Technology and Information Education  
Resumé: The aim of this article is to present the applications of nonparametric statistic methods, especially the Wilcoxonov test and χ 2 -test, in evaluating pedagogic research projects. Key words: pedagogical research, nonparametrical methods of mathematical statistics, χ 2 -test, unpaired Wilcoxonov test, traditional technology. VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VÝUČBY TECHNICKEJ VÝCHOVY PRI ZAČLENENÍ TRADIČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Resumé: Na vybraných základných školách Slovenskej republiky bol realizovaný
more » ... pedagogický výskum, ktorého cieľom bolo dokázať opodstatnenosť požiadavky začlenenia ľudových remesiel do vyučovacieho procesu technickej výchovy na základnej škole. Cieľom predloženého článku je prezentovať vyhodnotenie výsledkov tohto výskumu pomocou neparametrických metód matematickej štatistiky a ich interpretácia. Kľúčové slová: empirický pedagogický výskum, didaktický test, neparametrické testy, χ 2 -test, dvojvýberový Wilcoxonov test, tradičné technológie. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Katedra techniky a informačných technológií,
doi:10.5507/jtie.2009.012 fatcat:rdqfkfed4jcplh7ztivrkmmp74