POSSIBILITY OF THE USING OF INORGANIC CARBON ISOTOPES IN ASSESSMENT OF SURFACE WATER AND GROUNDWATER CONTAMINANTIONS
WYKORZYSTANIE OZNACZEŃ IZOTOPOWYCH WĘGLA NIEORGANICZNEGO DO OCENY ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Dorota Porowska
2016 Inżynieria Ekologiczna  
STRESZCZENIE Badania stabilnych izotopów węgla znajdują zastosowanie zarówno w celach poznawczych jak i praktycznych. Służą do określenia genezy węgla w środowisku wodnym oraz są stosowane do wykazania zanieczyszczenia związkami zawierającymi węgiel. Na podstawie analizy składu izotopowego węgla w wodach podziemnych można między innymi ocenić zasięg oddziaływania składowiska odpadów na środowisko gruntowo-wodne. Celem artykułu jest przedstawienie szerokich możliwości wykorzystania oznaczeń
more » ... lnych izotopów węgla nieorganicznego do interpretacji dotyczącej wód powierzchniowych i podziemnych pod kątem naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na stan ich jakości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że metoda bazująca na pomiarach składu izotopowego węgla w środowisku wodnym może być stosowana powszechnie, ponieważ węgiel pochodzący z różnych źródeł różni się wyraźnie składem izotopowym. Słowa kluczowe: skład izotopowy węgla nieorganicznego, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, zanieczyszczenie wód podziemnych, zasięg zanieczyszczonej strefy ABSTRACT Carbon isotope analyses can be used for knowledge and practical purpose. They can be used to assess the genesis of carbon in geochemical environment, and may also be used to indicate groundwater contamination by carboncontaining compounds. Based on this method it is possible to delineate contamination area by the activity of the landfill site. The aim of the paper is to indicate the possibilities of using carbon isotope composition for interpretation surface water and groundwater in terms of natural and anthropogenic factors influencing their quality. This method can be applied universally in water research, because carbon sources are different in isotopic composition.
doi:10.12912/23920629/64516 fatcat:wk7stbwndra5pnd5uqqrusubti