The amount of compensation by the state physical person, to the victim from the criminal offence. Rіght of recourse of the state to the person in fault

Н. А. Хмельова
2016 Theory and practice of jurisprudence  
здобувач кафедри цивільного права № 1, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків Досліджено проблеми реалізації прав потерпілих осіб від злочину на відшкодування шкоди державою за законодавством України, а також чинне цивільне законодавство України, що регламентує відносини з відшкодування шкоди державою особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. Розглянуто питання обсягу відшкодування шкоди державою, їх граничні межі, залежність розміру
more » ... ння від матеріального становища потерпілого як гарантії дотримання принципу соціальної справедливості, встановлення порядку регресної вимоги держави до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Ключові слова: держава; потерпілий; злочин; шкода; відшкодування; регрес. Постановка проблеми. Однією з найважливіших функцій держави є охорона громадського порядку та забезпечення безпеки кожного члена суспільства. Зокрема, дане положення втілено у нормах Основного Закону України: ст. 3 встановлює, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, їх утвердження і забезпечення є головним обов'язком держави. У Конституції України знайшли відображення основні стандарти міжнародного права, що регламентують основні права людини: право на життя свободу та особисту недоторканність, право на володіння, користування і розпорядження майном і неможливість довільного позбавлення будь-кого його майна, право на честь і гідність та їх захист, право на ефективне поновлення в правах та ін. Право кожної особи володіти, користуватись і розпоряджатись Теорія і практика правознавства. -Вип. 1 (9) / 2016 ISSN 2225-6555 © Хмельова Н. А., 2016 Теорія і практика правознавства. -Вип. 1 (9) / 2016 ISSN 2225-6555 © Хмельова Н. А., 2016 9 Khmelyova N. A. The amount of compensation by the state physical person, to the victim from the criminal offence. Rіght of recourse of the state to the person in fault. The problems of realization of the rights of victims from crimes to reparation by the state under the laws of Ukraine. The analysis of the current civil legislation of Ukraine that regulates the relations on compensation of harm from the state to the victim of a criminal offence, the amount of compensation by the state, limit their boundaries, the dependence of the amount of compensation from the material condition of the victim, as a guarantee of observance of the principle of social justice, the establishment of the order of the recourse of the state against persons who have committed a criminal offence.
doi:10.21564/2225-6555.2016.1.64233 fatcat:acsg55zhlnhxhctddd6leen2ee