Dynamization of civilization processes, a prerequisite for the transformation of modern ukrainian and polish schools
DYNAMIZACJAPROCESÓWCYWILIZACYJNYCH,WARUNKIEMTRANSFORMACJIWSPÓŁCZESNEJUKRAIŃSKIEJIPOLSKIEJSZKOŁY

Olga Chyżna, Fabian Andruszkiewicz
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie: Celem prezentowanego artykułu jest określenie transformacji współczesnej szkoły na Ukrainie i w Polsce w kontekście zmian cywilizacyjnych. Wskazano czynniki, które mogą przyczynić się do jej powstania, rozwoju, a także zasugerowano zmianę podstawowych aspektów polskiej i ukraińskiej edukacji w celu sprostania wymaganiom współczesnego świata. Współczesne przemiany edukacyjne winny opierać się na strategii, opartej na procesie uczenia się na przestrzeni całego życia. Artykuł ma
more » ... na celu ukazanie znaczenia systemu edukacyjnego jako zjawiskа społecznego, podkreśla się znaczenie projektowo-technologicznej kultury nauczyciela w kontekście wprowadzania reform edukacyjnych. Słowa kluczowe: procesy cywilizacyjne, szkoła, nauczyciel, ewaluacja, kultura projektowotechnologiczna. Abstract: The aim of the presented article is to determine the transformation of the modern school in Ukraine and Poland in the context of civilization changes. Factors that may contribute to its creation, development, and suggested changes in the basic aspects of Polish and Ukrainian education in order to meet the requirements of the modern world were indicated. Contemporary educational changes should be based on a strategy based on the learning process throughout life. The article also aims to show the importance of the educational system as a social phenomenon, emphasizing the importance of the teacher's project-technological culture in the context of introducing educational reforms.
doi:10.29119/1641-3466.2018.132.9 fatcat:jnpiiacaurfr5k7ttyl5trzx6y