Nieprawidłowości żywieniowe populacji w wieku 12–17 lat i ich skutki

Katarzyna Sygit
2015 Medical Review  
Introduction. Sensible eating habits are considered -apart from physical activity -to be a major component of a healthy lifestyle. Many research results indicate numerous unhealthy dietary habits in a diet of schoolchildren and adolescents. Aim. This paper is aimed at presenting and assessing eating habits of 12-17-year-olds from Zachodniopomorskie and Małopolskie voivodships in Poland. Material and methods. 11 596 original surveys were carried out. The research was aimed at assessing the model
more » ... assessing the model of daily food consumption among children and adolescents aged 12-17 yrs. from West Pomeranian voivodship and Lesser Poland voivodship (including 5879 girls and 5717 boys) from urban and rural environments. The technique used was the original questionnaire. In the research (survey) the following factors were included: frequency of meals, job status of the parents, eating between meals, the place of food consumption and eating disorders. These results were subjected to statistical analysis, using Pearson's Chi-square test, Cramer's V and Spearman's rank correlation coefficient. Results. The results indicated that almost 50% of subjects ate their 1 st meal before school; the 2 nd meal was consumed by 47.91% of subjects; dinner was eaten by 84.90% (mostly at home); and supper -by 72.27% of subjects. As their favorite food products, the subjects indicated fast-food meals, STRESZCZENIE Wstęp. Racjonalny sposób żywienia, obok aktywności fizycznej, jest uważany za istotny element prozdrowotnego stylu życia. Wyniki wielu badań wskazują na istnienie wielu nieprawidłowości w sposobie odżywiania się dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Cel. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i ocena zwyczajów żywieniowych populacji 12-17-latków z woj. zachodniopomorskiego i małopolskiego. Materiał i metodyka badań. Przeprowadzono 11 596 autorskich badań ankietowych oceniających model codziennego spożywania posiłków u dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat z województwa zachodniopomorskiego i małopolskiego (w tym 5879 dziewcząt i 5717 chłopców) ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Technika badawczą był autorski kwestionariusz ankiety. W badaniach ankietowych uwzględniono: częstość spożywanych posiłków, status zatrudnienia rodziców, dojadanie między posiłkami, miejsce spożywania posiłków oraz zaburzenia w odżywianiu. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi 2 Pearsona, V Cramera, R rang Spearman. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż niespełna 50% młodzieży spożywa codziennie I posiłek przed wyjściem do szkoły; II posiłek jest spożywany codziennie wyłącznie przez 47,91% badanych, obiad przez 84,90% Artykuł otrzymano / recived: 1.08.2015 | Zaakceptowano do publikacji / accepted: 17.11.2015
doi:10.15584/medrev.2015.4.2 fatcat:uq56yielcbff7iscom7f5ced2q