THE INTERACTION BETWEEN LANDSCAPE ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT. DO WE HAVE A COMMON GOAL? / KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SĄVEIKA – AR TURIME BENDRĄ TIKSLĄ

Vaiva Deveikienė
2015 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
The article analyses the problem of the relationship and interaction between urban design and landscape architecture. This refers to the period of the modern city from the late nineteenth century to the present day. There are presented and discussed urbanization processes and examples of solutions with emphasis on problems arising from the relationship between a city and nature as well as those related to urban landscape and sustainability of urban landscaping in the twentieth century.
more » ... h century. Straipsnyje analizuojama urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros santykio ir sąveikos problema. Aprėpiamas moderniojo miesto laikotarpis – nuo XIX a. antrosios pusės iki nūdienos. Pateikiama XX a. urbanizacijos procesų ir sprendinių pavyzdžių, aptariama akcentuojant miesto santykio su gamta, želdynais, t. y. gyvo, tvaraus miesto kraštovaizdžio, formavimo problematiką.
doi:10.3846/mla.2015.718 fatcat:pug7f74czrdjvfwjmozjrx2fnm