3. Calcium Sensing Receptor Gene Abnormality and Hypoparathyroidism
3.カルシウム感知受容体遺伝子異常と副甲状腺機能低下症

Keiichi Ohzono
2007 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.96.702 pmid:17506307 fatcat:ma7do2vkivgdlf5hvtbbmyeeba