THE CONCEPTOSPHERE OF THE IDIOSTYLE OF THOMAS MANN (ON THE MATERIAL OF THE NOVEL "BUDDENBROOKS")

N. Koroliova
2021 International Humanitarian University Herald. Philology  
Корольова Н. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника КОНЦЕПТОСФЕРА ІДІОСТИЛЮ ТОМАСА МАННА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «БУДДЕНБРОКИ») Анотація. Статтю присвячено особливостям лексико-семантичного відображення концептів, котрі є ключовими та базисними валоративами поведінки персонажів роману Томаса Манна «Будденброки». Зазначено конкретні аспекти сприйняття цих концептів, установлено мовні складники ядра та
more » ... ерії лексико-семантичних полів. Лексика в сукупності її семантичних зв'язків є важливим складником системи засобів відображення ментальності німецького народу у творах Т. Манна. Для осягнення її своєрідності важлива як уся сукупність слів, так і їх значення, образотворчі можливості тощо [1, с. 65]. Семантика лексем, що відображають ментально-поведінкові норми та ментально-психологічні характеристики персонажів творів як суб'єктів ментальності німецького народу, розкривається нами за допомогою семантичних складників лексико-семантичних полів. Лексико-семантичне поле -це сукупність мовних одиниць, об'єднаних спільністю вираження певного поняття [2, с. 59]. Базисне для поля поняття є ідеальним елементом, тоді як інтегровані у поле слова, що перебувають у певних відношеннях одне з одним, є його матеріальним утіленням. Основою для виокремлення семантичних полів може слугувати наявність спільного змістового значення у системі явищ дійсності, що репрезентуються. Семантичне поле як спосіб відображення мовної картини світу різних народів залежить від національного сприйняття світу. Ядро семантичного поля виражає спільну з поняттям семантичну ознаку [3, с. 60]. Актуальність статті полягає в орієнтації її проблематики на сучасну парадигму лінгвістичної думки щодо взаємозв'язку мови, культури та мислення народу. Новизну матеріалу визначає встановлення ментально-психологічних рис персонажів творів Т. Манна, яке ґрунтується на інтерпретації семантики та прагматики лексичних елементів, які входять до певних лексико-семантичних полів, що визначаються зазначеними у роботі базовими концептами та виокремленими аспектами їх відображення у свідомості персонажів. Установлено, що відображення національної ментальності у творі здійснюється за допомогою мовних засобів, які експліцитно чи імпліцитно маркують лексику, що слугує для характеристики персонажів як суб'єктів ментальності німецького етносу. Ключові слова: національна ментальність, ментальні риси, лексико-стилістичне поле, мовне відображення, ментально-психологічний портрет, стилістична інтерпретація.
doi:10.32841/2409-1154.2021.49-1.22 fatcat:tp7mvkxjjba73einvasyxypxji