Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler

İshak Özkan
unpublished
ÖZET Bu çalışma, Selçuk Üniversitesinin uygulamal ı branşta iki, sosyal branşta iki fakültesinin birinci s ını f öğrencileri ile 1986-1987 öğretim döneminde yap ıldı. Çalışmaya 17-21 yaşları arasında, ortalama yaşları 18.9±0.048, 171'i kız, 379'u erkek toplam 550 denek al ındı. Deneklerin benlik sayg ılarının aileleri ile ilgili etkenlere bağlı olup olmadığını araştırmak amaçlandı. Deneklere Rosenberg benlik sayg ın ölçeği ve ailelerine ilişkin bir anket formu uygulandı. Sonuçlar MİNİTAB
more » ... çlar MİNİTAB program ında değerlendirildi. Benlik saygısının cinsiyete (p<0.05), anne ve babanın eğitim düzeyine (p<0.01), annenin mesle ğine (p<0.05), ailenin gelir düzeyine (p<0.05) ve ailenin il-gisine (p<0.001) bağlı olduğu bulundu. Anahtar kelimeler: Benlik sayg ın, aile etkenleri Düşünen Adam; 1994, 7 (3): 4-9 SUMMARY In 1986-1987 acedemic year,-the freshmens of four faculties, two of them from applied sciences and the two social sciences, were included for this study to elucidate the affecting factory that determines the self-esteem of adeloscents. For this study, 171 females and 379 males, totaling 550 freshman students, ranging 17-21 years of age, age means 18.9±0.048 were included. Investigation the relationship, between self-esteem and family factors were purposed. Rosenberg self-esteem scale and questionary about their families were applied. The results were anlyzed by using MINITAB statistical program. It was found that self-esteem is significantly related to sex (p<0.05), education of mother and father (p<0.01), occupation of mother (p<0.05), financial status of family (p<0.05), paying attention of family (p<0.001). GIRIŞ En geniş anlamıyla benlik saygısı, kişinin kendi gu-rurlu, değerli, gayretli, etkin ve ba şarılı hissetmesi-dir. Karmaşık olarak kendini yargılama ve değer-lendirme sonucu ortaya ç ıkan bir histir. Kişinin ken-dini değerlendirmesiyle vardığı kendiliğini kabul-lenmesi sonucunda ortaya ç ıkan beğenmedir (123). Benlik saygısının duygusal, zihinsel, toplumsal ve dolaylı olarak da bedensel öğeleri vardır. Kendini değerli hissetme, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ortaya koyabilme, başarma, basanlar' ile ö ğünme, toplum içinde be ğenilir olma, kabul görme, sevilen olma ve kendi bedensel özelliklerini kabul ve be-nimseme, benlik saygısının oluşması ve gelişme-sinde önde gelen etkenlerdir (1,34). Benlik saygısınm seviyesi, ki şinin okul ve işteki ba-san ve becerisini, stres ile ba şa çıkma etkinliğini, ar
fatcat:366awc6l7jb3lav3aykje7nmke