DATA MINING IN HEALTHCARE SYSTEM ON PATIENTS CLINICAL SYMPTOMS DATASET

Trần Đình Toàn, Huỳnh Thị Châu Lan, Trần Văn Thọ, Lê Minh Hưng, Trần Văn Lăng
2019 KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   unpublished
doi:10.15625/vap.2019.00013 fatcat:z2qmbeobfrf7zjteqtuwmrfdsm