Morphological traits of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in international provenance tests in Bosnia and Herzegovina

Mirzeta Memišević Hodžić, Semir Bejtić, Selma Vejzagić, Dalibor Ballian
2020 Acta Silvae et Ligni  
Scots pine (Pinus sylvestris L.) is one of the most important tree species in European forests. This study aims to determine whether there is inter-provenance variability in researched morphological traits in two international provenance tests of Scots pine in Bosnia and Herzegovina. We measured height, root collar diameter, and latest shoot length and counted branches on the latest branch whorl of Scots pine plants in two provenance tests. The provenance tests are located in Kupres and Žepče,
more » ... n different climatic, edaphic, and orographic conditions. Kupres and Žepče contain 15 and 14 provenances, respectively, eleven of which are mutual to both sites. Descriptive statistics and analysis of variance showed differences among provenances in all investigated morphological traits. These differences were attributable to provenance test, provenance, and interaction between provenance test and provenance. The average values were higher in Žepče for all provenances and all studied traits. The Austria A1, Austria A2, Austria A3, and Poland P1 provenances showed the best growth in both tests, while the Italy I1 provenance showed good growth in Žepče but not in Kupres. IZVLEČEK Rdeči bor (Pinus sylvestris L.) je ena izmed najpomembnejših drevesnih vrst v Evropi. Pričujoča raziskava ugotavlja, ali med proveniencami, uporabljenimi v dveh provenienčnih testih rdečega bora v Bosni in Hercegovini, obstaja variabilnost preučevanih morfoloških lastnosti. Izmerili smo višino dreves, premer koreninskega vratu in dolžino terminalnega poganjka ter prešteli veje na najmlajšem vencu vej v dveh provenienčnih testih. Provenienčna testa sta locirana v Kupresu (15 provenienc) in Žepčah (14 provenienc) v različnih podnebnih, edafskih in orografskih razmerah. Obema provinenčnima testoma je skupnih 11 provenienc. Deskriptivna statistika in analiza variance kažeta na razlike med proveniencami pri vseh preučevanih morfoloških lastnostih, ki jih pripisujemo provenienčnim testom, proveniencam in interakciji med provenienčnim testom in provenienco. Povprečne vrednosti so bile za vse provenience in vse preučevane lastnosti višje v Žepčah. Provenience Avstrija A1, Avstrija A2, Avstrija A3 in Poljska P1 so v obeh testih izkazale najboljšo rast, medtem ko je bila izmerjena rast Italije I1 dobra v provenienčnem testu v Žepčah, ne pa tudi v Kupresu. Ključne besede: rdeči bor, provenienčni testi, morfološke značilnosti GDK 164+174.7Pinus sylvestris L.(497.6)(045)=111 Prispelo / Received: 15.
doi:10.20315/asetl.121.4 fatcat:xksbbiqrfneaja7su3eqqua5vi