Verkenning naar een verband tussen opnamecapaciteit en weidegrasopname : Herhaalbaarheid van de over koeien heen geschatte individuele voeropname in het stal- en weideseizoen [report]

L.B. Šebek, LR - Animal Nutrition, C.W. Klootwijk, J.W. van Riel, LR - Animal Behaviour & Welfare
2020 unpublished
opnamecapaciteit en weidegrasopname; herhaalbaarheid van de over koeien heen geschatte individuele voeropname in het stal-en weideseizoen. Wageningen Livestock Research, Rapport 1271. Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/531122 of op www.wur.nl/livestock-research (onder Wageningen Livestock Research publicaties). Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel 4.0 Internationaallicentie. © Wageningen Livestock Research, onderdeel van
more » ... erdeel van Stichting Wageningen Research, 2020 De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken maken. Materiaal van derden waarvan in het werk gebruik is gemaakt en waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van derden gebruikt worden. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met het werk van de gebruiker of het gebruik van het werk. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Wageningen Livestock Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Wageningen Livestock Research is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.
doi:10.18174/531122 fatcat:vvd3aqejovbwffchpgmmh762vm