Mixed methods research in pedagogy: Characteristics, advantages and difficulties in application

Natasa Matovic
2015 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд Апстракт. Истраживање у коме је комбинован квантитативни и квалитативни приступ, као нова врста истраживања, разматра се у контексту преиспитивања односа та два приступа, тј. могућности да се у истраживању они не супротстављају, него да се повезују, комбинују, интегришу. Отварање могућности да се истраживања заснивају и на таквој основи, за педагогију би могло да буде значајно с обзиром на то да је природа појава у тој области
more » ... ва у тој области таква да већина њих има и квантитативни и квалитативни аспект. У намери да се објасни суштина комбинованог истраживања, у раду се анализирају његове карактеристике, најпре, шта је то што се комбинује, каква је природа односа елемената који се комбинују и зашто се они комбинују, као и његове предности и тешкоће у примени. Као суштинска карактеристика тог истраживања издваја се да се комбиновање односи на процес истраживања у целини, укључујући и онтолошко-епистемолошке претпоставке на којима се он заснива, што значи да се то што се комбинује схвата прилично широко. Предности и тешкоће његове примене разматрају се у контексту расправе о могућности да се комбинују сви елементи истраживања, да се неутралишу ограничења квантитативне и квалитативне методологије истраживања, да се реализују сложене процедуре комбиновања итд. Кључне речи: истраживање комбиновањем квантитативног и квалитативног приступа, врсте истраживања, истраживања у педагогији. * Напомена. Чланак представља резултат рада на пројекту Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања (број 179060) чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
doi:10.2298/zipi1501007m fatcat:pnavo62ojbhibcu2y4okgkfrr4