DRIVERS TO ECO-INNOVATION IN POLISH ENTERPRISES
Czynniki sprzyjające ekoinnowacjom w przedsiębiorstwach

Paweł Bartoszczuk
2017 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie W artykule omówiono definicje, podział i czynniki sprzyjające ekoinnowacjom. Ekoinnowacje są dosyć trudne do zdefiniowania, a definicja innowacji nie jest adekwatna do tego pojęcia. Skutkiem ekoinnowacyjnych działań jest nie tylko poprawa jakości środowiska, ale równoczesne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, na przykład zmniejszenie wymierzanych kar lub nakładanych opłat za zanieczyszczanie środowiska. Na podstawie danych z europejskich przedsiębiorstw oceniono
more » ... orstw oceniono wpływ różnych sprzyjających czynników na wprowadzenie ekoinnowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Słowa kluczowe: ekoinnowacje organizacyjne, produktowe, procesowe, przedsiębiorstwo Wstęp Gospodarka światowa stoi obecnie wobec poważnych wyzwań i granic wzrostu ze względu na ograniczoną dostępność zasobów. Przystosowanie do tych ograniczeń wymagać będzie między innymi zmniejszenia zużycia cennych zasobów przyrody Abstract The article discusses the definition, classification and drivers of eco-innovation. This concept is difficult to define and still widely debated whether the definition of innovation can be applied to eco-innovation. The effect of ecoinnovation is not only improving the environment, but at the same time reducing the costs of the enterprise, eg.: reduction of penalties or fees for pollution. Based on data from Gallup foundation the impact of various factors on the introduction of eco-innovation of product, process and organization was analysed. Translated by Paweł Bartoszczuk
doi:10.18276/sip.2017.47/2-13 fatcat:h7rjnice6zfrbbvr2ppw3myh3m