PECULIARITIES OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF AUTONOMY IN FOREIGN COUNTRIES: ON THE EXAMPLE OF NORTHERN IRELAND, HONG KONG AND CORSICA

D.V. Novytskyi, A.F. Pisotskyi
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Д.В., студент III курсу факультету адвокатури Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Пісоцький А.Ф., студент III курсу факультету адвокатури Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого У статті досліджено конституційно-правові характеристики автономних утворень у складі деяких сучасних держав на прикладі Північної Ірландії, Гонконгу та Корсики. Досліджено передумови виникнення автономій, особливості їх формування та специфіку сьогоднішнього підходу до
more » ... відносин з органами влади країни, частиною якої вони є. Здійснено порівняння статусу Північної Ірландії з такими регіонами Великобританії, як Уельс та Шотландія, на підставі чого виокремлено подібні та відмінні ознаки між ними. Розглянуто основні особливості автономії в Гонконгу в складі Китайської Народної Республіки, обмеження та можливі ризики подальшого розвитку. Приділено увагу історичному аспекту виникнення автономії, який і зумовив формування цього статусу зі всіма перевагами та недоліками. Особливу увагу приділено договору між Великобританією та Китаєм і Конституції цього автономного утворення, яка виникла внаслідок цього договору, що визначили політичне положення Гонконгу на 50 років. Проаналізовано статус та повноваження органів виконавчої, законодавчої та судової влади у регіоні, їх співвідношення з центральними органами влади. Також зроблено аналіз статусу Гонконгу в здійсненні військових повноважень, поширення юрисдикції судів на цю сферу. Досліджено сучасний стан політичної автономії Корсики, історичні моменти становлення та сучасний стан. Авторами розглянуто політику Франції, яка й зумовила саме такий статус Корсики. На підставі аналізу закону про статус цього регіону встановлено положення та повноваження органів виконавчої та законодавчої влади автономії. Розглянуто питання розвитку культури, зокрема проблему мовної ситуації, яка склалась на острові. За результатами дослідження авторами зроблено висновок про оптимальність упровадження різних моделей автономії. Ключові слова: автономія, держава, адміністративно-територіальний устрій, Північна Ірландія, Гонконг, Корсика. In this article were examined the constitutional and legal characteristics of autonomous entities in some modern states, such as Northern Ireland, Hong Kong and Corsica. The authors examined the prerequisites for the emergence of autonomies, the peculiarities of their formation and the specifics of today's approach to regulating relations with the authorities of the country of which they are a part. The status of Northern Ireland was compared with some other regions of Great Britain, such as Wales and Scotland, on this basis there were distinguished similar and different features between them. Key characteristics of autonomy in Hong Kong, as part of the People's Republic of China, limitations and any risks of further development were analyzed in the article. Careful attention was given to the historical dimensions of the occurrence of autonomy, which led to the establishing of this status with all the advantages and disadvantages. The special attention is paid to the agreement between Britain and China and the Constitution of this autonomous entity, which arose as a result of this agreement and defined the political situation in Hong Kong for 50 years. In the article were also analyzed the status and powers of executive, legislative and judicial branches in the region, their relationship with central authorities. The status of Hong Kong in the commission of military empowerment and the disseminating jurisdiction of courts in this area were also analysed. The current state of political autonomy of Corsica, historical moments of formation and the current state are studied. The authors studied the current state of political autonomy of Corsica, historical moments of its formation. Furthermore authors considered the policy of France, that is more has led to the such status of Corsica. Based on the analysis of the act concerning the status of the region, it have been established he relevant provisions and established authority of the executive and legislative bodies of the autonomy. It has been established the importance of the issue of cultural development and the problems of the language situation in the islands. According to the results of the study, the authors concluded which of the implementation of various models of autonomy is optimal.
doi:10.32782/2524-0374/2021-4/28 fatcat:no4imp7pezfbhbnfohwygs4pi4