Evaluation of the performance of implementation of strategic measures of ensuring economic security of enterprises

Ievgeniia Mishchuk
2020 Technology Audit and Production Reserves  
Об'єктом дослідження є процес оцінювання стратегічного забезпечення економічної безпеки підприємства. Виявлено, що одними із дієвих стратегічних заходів забезпечення економічної безпеки підприємства є реальне та довгострокове фінансове інвестування, а також операції злиття та поглинання. Ураховано, що в умовах подешевшання активів, останні становляться привабливими для скуповування більш крупними або економічно стійкими компаніями. Водночас, такі активи можуть мати проблеми з платоспроможністю,
more » ... платоспроможністю, прибутковістю та ін. У зв'язку із цим обґрунтовано, що оцінка доцільності операцій злиття та поглинання повинна супроводжуватися визначенням їх впливу на зміну рівня економічної безпеки. Ураховано, що оцінка рівня економічної безпеки ґрунтується на визначенні нестачі прибутку до оподаткування. Дана нестача характеризується сумою, яку підприємство недоотримує внаслідок недосягнення певними індикаторами економічної безпеки своїх порогових величин. З урахуванням ієрархічної побудови таких індикаторів, нестача прибутку визначається як максимально можлива величина із оцінених нестач по кожному індикатору. Доведено, що ефект від операцій злиття та поглинання, визначений традиційним способом може бути досягнутий, а ефект, який проявляється в підвищенні рівня економічної безпеки -ні. Установлено, що в сучасних умовах критерій підвищення рівня економічної безпеки повинен бути превалюючим над іншими. Удосконалено методичні підходи до оцінки доцільності операцій M&A (від англ. Mergers and Acquisitionsзлиття та поглинання), які, на відміну від існуючих, враховують ефекти від скорочення нестачі прибутку до оподаткування та дозволяють порівняти досягнутий рівень економічної безпеки відповідно до та після здійснення операцій. Запропоновано показник економічної ефективності операцій M&A від скорочення нестачі прибутку до оподаткування ЕВТ (від англ. Earnings before Tax). Практичним результатом даного дослідження є розроблені методичні підходи до оцінки доцільності операцій M&A. Застосування розробленої концепції дозволить більш коректно оцінити наслідки операцій злиття та поглинання. Ключові слова: економічний ефект, нестача прибутку, стратегічне забезпечення, операції злиття та поглинання, рівень економічної безпеки.
doi:10.15587/2312-8372.2020.199962 fatcat:iyocexxgdrei5b22slzys437my