Avdeling for Folkehelsefag

Vikrem Siri, Austdal
unpublished
Mastergradsoppgave Klient-og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid-Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling Feedback informed treatment in mental health care-A therapist's perspective on implementation and service development MMHC 2015 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA ☒ NEI ☐ Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage JA ☒ NEI ☐ 3 Forord Før jeg startet opp med mastergradsoppgaven var jeg opptatt av å finne et tema som engasjerte meg. Det
more » ... asjerte meg. Det kan jeg konstatere at jeg har klart! Med klient-og resultatstyrt praksis som utgangspunkt har jeg fått muligheten til å fordype meg i teori, forskning og praksis som omhandler utvikling av psykisk helsearbeid. Gjennom intervjuer ute i praksisfeltet har jeg fått anledning til å utforske hva det innebaerer å basere utviklingen av psykiske helsetjenester på brukernes tilbakemeldinger. Det har vaert en laererik prosess. Med stor interesse for temaet har jeg vaert bevisst på at engasjementet ikke skal overdøve informantenes stemmer. I tråd med god forskningsetikk har jeg forsøkt å sette min forforståelse i parentes. Studien har vaert både givende og utfordrende, og arbeidet markerer slutten på to spennende år som har gitt meg ny kunnskap og nye perspektiver.
fatcat:mvs3eqi2mjawpdmfm5nqy2b53i