Moralsk frihet og situasjon: Simone de Beauvoir

Tove Pettersen
2006 Norsk Filosofisk Tidsskrift  
Hvordan kunne Simone de Beauvoir allerede i 1949 skrive Det annet kjønn uten tilknytning til en kvinnebevegelse, og uten å oppfatte seg som feminist? Svaret er trolig at hennes mindre kjente moralfilosofi danner grunnlaget for senere analyser, og også forklarer utviklingen fra kjønnsblind ung filosof til radikal feministisk aktivist. Forbindelsen mellom Beauvoirs etikk og senere feministiske analyser viser dessuten hva som kan skje når idealistisk moralfilosofi møter en kjønnet virkelighet.
more » ... ish abstract p. 327 Simone de Beauvoir (1908-1986) er mest kjent som forfatteren av Det annet kjønn, et verk som nå betraktes som en feministisk klassiker. Den filosofiske oppmerksomhet og anerkjennelse denne boken og andre deler av forfatterskapet fortjener, har imidlertid ikke kommet før relativt nylig. Saerlig har utforskningen av etikken hennes vaert forsømt. Langt på vei er det Beauvoirs moralfilosofiske refleksjoner som kulminerer i Det annet kjønn, for her anvender hun sin etiske tenkning om enkeltindividets frihet på kvinnens situasjon. Det er den filosofiske forbindelsen mellom Beauvoirs etiske tenkning, enkelte trekk ved Det annet kjønn, og hennes feministiske engasjement jeg vil eksponere i denne artikkelen. Hensikten er å synlig-gjøre hvordan en kjønnsblind moralfilosofi må nyanseres når den anvendes på en kjønnet virkelighet. Dessuten ønsker jeg å gjøre Beauvoirs etikk mer allment kjent. Hennes eksistensialistiske etikk handler om hvordan vi forvalter friheten i en verden uten forhåndsgitte regler og prinsipper, og er derfor også aktuell i vår verdipluralistiske samtid. fra kjønnsblind ung filosof til radikal feministisk aktivist Beauvoir var 41 år da Det annet kjønn kom ut, og før hun begynte på arbeidet med boken hadde hun knapt vist interesse for «kvinnesaken». Heller ikke i Det annet kjønn knytter Beauvoir seg selv eller sine te-
doi:10.18261/issn1504-2901-2006-04-03 fatcat:dq5nxlyonvaijcsr55hj7nflzu