Comparison between sliding spectral method and back propagation method for radio occultation data

Guo Peng, Xu Xian-Sheng, Huang Si-Xun, Xiang Jie
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.099202 fatcat:5py2qszcazhpffoefwsudldrha