Ortaöğretim On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumları

Esat Avcı, Orkun Coşkuntuncel, Yusuf İnandı
2012 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Bu araştırma, ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarını, cinsiyet,okul türü ve alan türüne göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mersin ili Tarsusilçesinde bulunan dört meslek lisesi, üç Anadolu lisesi, üç genel liseden 365 kız, 470 erkek toplam 835 onikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Aşkar (1986) tarafından geliştirilenMatematik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama,
more » ... ik ortalama, standart sapma, t Testi veANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik tutumlarındabazı değişkenlere göre anlamlı bir farklılık görülmüştür.
doi:10.17860/efd.44108 doaj:117c4b695e324b01ae87902a1ac30619 fatcat:szsgxhubsbabjmlseb5r7lhq5a