De betrekking tusschen achter-Indië en Indonesië - Gesch.- en oudheidkundige nasporingen in Britisch Birma

H. Kern
1885 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
Van ouds lier heeft er een levendig verkeer bestaan tusschen het schiereiland aan gene. zijde van den Ganges en den Indischen Archipel, inzonderheid Java en Sumatra. De bewijzen daarvan zijn vele en velerlei. Alle die de oude bouwwerken in 't land der Khmers, in Siam eii zelfs in Burma vergeleken hebben met de overblijfselen der middeleeuwsohe bouwkunst op Java, zijn getroffen geweest door de bijzonder groote overeenkomst in stijl en wijze van uitvoering. De vertrouwbare berichten van Arabische
more » ... chten van Arabische reizigers en aardrijkskundigen behelzen zeer te waardeeren aanwijzingen omtrent de staatkundige betrekkingen van genoemde landen , terwijl de Javaansche kronieken, niet hoeveel voorzichtigheid ook anders te gebruiken, ons volle vertrouwen verdienen wanneer ze gewag maken van de nauwe banden die het Javaansche vorstenhuis der Bra-Widjaya's met Tjampa verbonden. Uit Portugeesche schrijvers weten wij dat in 't begin van den nieuwen tijd eene talrijke Javaansehe bevolking op Malakka werd aangetroffen, en nog heden ten dage leven er verscheidene Maleische stammen tot ver in 't gebied van Cambodja. Een ander bewijs voor de levendigneid van 't verkeer levert de taal. In de Taalkundige aanteekeningen ' behoorende bij 't Bataksche Leesboek van Dr. van der Tuuk, heeft deze geleerde eene lijst van Maleische en Javaansche woorden in de Siameesche taal, en eene andere veel kleinere van Siameesche woorden in 't Maleisch gegeven. Een van de belangrijkste woorden uit Zie aldaar bl. 208 , sqq.
doi:10.1163/22134379-90000364 fatcat:uzy7d5p3fvakph3g3uhklhxm5q