Effects of the stone density on the outcome of percutaneous nephrolithotomy in pediatric population

Erdem Kısa, Murat Uçar, Cem Yücel, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey
2019 Journal of Surgery and Medicine  
How to cite / Atıf için: Kısa E, Uçar M, Yüce1 Cem, Süelözgen Tufan, İlbey YÖ. Effects of the stone density on the outcome of percutaneous nephrolithotomy in pediatric population. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without
more » ... on from the journal. Abstract Aim: The measurement of the stone densities of urinary system calculi in Hounsfield units (HU) using non-contrast computed tomography (NCCT) provides information regarding the composition and hardness of the stones. This study aims to evaluate the effects of stone HU values on the percutaneous nephrolithotomy (PCNL) outcomes in pediatric stone disease patients. Methods: In this retrospective cohort study, the records of 57 pediatric patients, who had undergone PCNL between 2010 January and 2018 May, were evaluated. Demographic data, stone characteristics, peroperative changes, outcomes, and complications were obtained from patient records. The patients were divided into two groups based on their HU values: the low HU group (HU ≤1000) and the high HU group (HU >1000). Results: A total of 61 PCNL operations were performed on 57 pediatric patients. Overall median stone size was 420 mm 2 -475 mm 2 (78-2475) and simple/complex stone rate was (52.4%) / 29 (47.5%). A total of 38 patients were examined using NCCT prior to the operation. Twenty-two of the patients had an HU value ≤1000, whereas 16 had an HU value>1000. There were no statistically significant differences between the low and the high HU groups in terms of the duration of procedure, fluoroscopy time, success rates, and complications. Conclusion: PCNL surgery is an effective method for the treatment of large and complex stones in the pediatric population. We determined that in pediatric patients who were evaluated using NCCT prior to PCNL the stone HU values of did not influence PCNL success. Öz Amaç: Kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak, üriner sistem taşlarının Hounsfield ünitesi (HU) ölçümü ile, taşların dansiteleri hakkında bilgi verir. Bu çalışmada, pediatrik taş hastalığı olan hastalarda taş HU değerlerinin perkütan nefrolitotomi (PCNL) sonuçları üzerindeki etkileri değerlendirildi. Yöntemler: Bu retrospektif kohort çalışmasında, Ocak 2010 ve Aralık 2018 tarihleri arasında PCNL uygulanan 61 pediatrik hastanın kayıtları değerlendirildi. Hasta kayıtlarından tüm hastaların demografik verileri, taş özellikleri, peroperatif değişiklikleri, sonuçları ve komplikasyonları tarandı. Operasyon öncesi BT çekilen çocuk hastaların taş yapıları, HU değerlerine göre iki gruba ayrıldı: düşük HU grubu (HU ≤1000) ve yüksek HU grubu (HU >1000). Bulgular: 61 pediatrik hastaya toplam 65 PCNL operasyonu uygulandı. Tüm hastaların medyan taş boyutu 420 mm 2 -475 mm 2 (78-2475), basit / kompleks taş oranı 36 (%55,3) / 29 (%44,6) idi. Operasyon öncesi BT kullanılan toplam 38 hasta incelendi. Hastaların 22'sinde HU değeri ≤1000 iken, 16'sında HU değeri >1000 idi. Düşük ve yüksek HU grupları karşılaştırıldığında, gruplar arasında işlem süresi, floroskopi zamanı, başarı oranları ve komplikasyon oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Pediatrik popülasyonda uygulanan PCNL ameliyatı, büyük ve kompleks taşların tedavisi için etkili bir yöntemdir. PCNL'den önce BT kullanılarak değerlendirilen pediatrik hastalarda, taş HU değerlerinin PCNL başarısını etkilemediğini belirledik. Anahtar kelimeler: Hounsfield ünit, Böbrek taşı, Perkutan nefrolitotomi, Pediatri J Surg Med. 2019;3(7):498-502. Stone density and percutaneous nephrolithotomy P a g e / S a y f a | 499
doi:10.28982/josam.587965 fatcat:dndcff44unelfnraiycsrsugpa