Preparation and Property of a MCM-41 Surface Neopentyl-titanium and Surface Titanium Oxides

Lian Wen-Hao, 福州大学光催化研究所,福州 350002,Research Institute of Photocatalysis, Fuzhou University, Fuzhou 350002, Zheng Ying, Wang Xu-Xu, Fu Xian-Zhi
2004 Wuli huaxue xuebao  
233*43'425 &'()# 233*4354&' &'*+) 6
doi:10.3866/pku.whxb20040916 fatcat:hdk7oiujbzgbvealzilffpue6i