RECYCLING AND UTILIZATION OF AVIATION ENGINEERING: THE GLOBAL TRENDS AND PECULIARITIES OF INTRODUCTION

2017 Science-based technologies   unpublished
РЕЦИКЛІНГ І УТИЛІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ Вступ Стрімкі процеси євроінтеграції та прийняті міжнародні екологічні стандарти змушують усі підприємства авіаційної галузі активізувати свою діяльність щодо зниження негативного впливу на довкілля. Загострення глобальної еколого-еконо-мічної ситуації, пов'язане з деградацією довкіл-ля, виснаженням природних ресурсів і змінами клімату на Землі, засвідчило, що всім державам, у т. ч. й Україні, потрібні
more » ... аїні, потрібні принципово нові під-ходи до проведення внутрішньої і зовнішньої економічної політики, за допомогою яких можна сформувати вдосконалену стратегію взаємовід-носин суспільства і природи в умовах ринкової економіки і, таким чином, реалізувати задекла-ровані на Конференції ООН з довкілля і розвитку (Ріо-92) та Паризької угоди (набрала чинності 4 листопада 2016 року) всесвітньо визнані прин-ципи сталого розвитку. Відповідно до цих принципів останнім часом у світі спостерігається стійка глобальна тенден-ція упровадження екологічно чистих і енерго-ефективних технологій. На сьогодні проблема утилізації і рециклінгу компонентів літальних апаратів (ЛА), що відпра-цювали свій ресурс, є однією з головних для всієї аерокосмічної галузі. З кожним роком все більша кількість аерокосмічної техніки (АКТ) накопичу-ється на різних майданчиках, займаючи і забруд-нюючи великі площі земельних ділянок. Тому питання правильного поводження з авіаційними транспортними засобами (ТЗ), що вийшли з експлуатації, впровадженням процесів утилізації та авіарециклінгу стає все актуаль-нішим. Метою даної праці є аналіз існуючих методів і технологій, спрямованих на раціональне і пра-вильне поводження з відпрацьованими авіацій-ними ТЗ. Виявлення світових тенденцій та об-ґрунтування перспектив упровадження утилізації списаних ЛА і рециклінгових програм в авіацій-ній галузі. Об'єктом даної праці є утилізація та рецик-лінг авіаційної техніки. Предметом-життєвий цикл ЛА як основної структурної одиниці транспортної авіаційної системи. Технології утилізації та рециклінгу ЛА в авіаційно-технічному комплексі. Аналіз останніх досліджень і публікацій В останніми роками опублікована низка нау-кових праць, що вивчають ефективність рецик-лінгових програм, а також екологічний, етичний, економічний, технічний та технологічний аспек-ти цього питання. Розробками у сфері планування загальнодер-жавних рециклінгових програм займався Дж. Вінстон Портер. Німецький хімік М. Браунгардт та американський учений-економіст Дж. МакДо-нах розробили економічні концепції ефективнос-ті впровадження рециклінгу та утилізації у ви
fatcat:ogpk4k72brhxjcuxj4hrvoibxq