MÜKELLEFÇE GÖSTERİLEN KİŞİ BEYANLARININ VERGİ İNCELEME TUTANAKLARINDAKİ YERİ THE POSITION OF PERSONS' STATEMENTS SHOWN BY TAXPAYER IN TAX EXAMINATION RECORDS

C Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y Xvii
2013 unpublished
ÖZET Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan vergi incelemeleri esnasında, lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları tutanak ile tespit edilebilmekte ve belgelendirilebilmektedir. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceğinden bu tutanaklar, gerekli koşulların oluşması halinde, delil olarak kullanılabilme gücüne sahiptir. Bu çalışmada
more » ... ilgili yasal ve idari düzenlemelerde yer alan hükümler de dikkate alınarak vergi incelemeleri esnasında tutulan tutanaklarda mükellef tarafından gösterilen kişilerin beyanlarının kayıt altına alınması hususu değerlendirilmektedir. Çalışmada varılan sonuca göre, mükellef tarafından gösterilen kişilerin beyanlarının da kayıt altına alınması ilgili tüm tarafl arın görüşlerinin öğrenilebilmesine ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinilmesine olanak verecektir. Bu suretle vergi idaresinin de daha sağlıklı bir şekilde karar alabilmesi mümkün olabilecektir. ABSTRACT During the tax examinations carried out for the purpose of investigating, determining and providing the accuracy of the taxes to be paid, if needed, the facts and account transactions related to taxation can be determined and documented by tax examination records. Since the real nature of events giving rise to taxation and related transactions can be proven by all evidences except vow, tax examination records has the power to be used as a means of proof if necessary conditions are met. By considering the relevant provisions in legal and administrative documents, the documentation of the persons' statements shown by taxpayer in tax examination records is evaluated in this study. According to the conclusion of this article, the documentation of the persons' statements shown by taxpayer in tax examination records will enable to see the opinions of all relevant parties together and will make it possible to obtain more detailed information. By this way, it will also be possible for tax administration to adopt decisions in a more healthy manner.
fatcat:xrttucsrrjd3boab46dpchh6v4