DuCaGAN: Unified Dual Capsule Generative Adversarial Network for Unsupervised Image-to-Image Translation

Guifang Shao, Meng Huang, Fengqiang Gao, Tundong Liu, Liduan Li
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3007266 fatcat:7dik7bf5e5aodb76swkb5nswgy