UTJECAJ PRUŽANJA NEREVIZORSKIH USLUGA NA ODNOS ISTICANJA PITANJA VREMENSKE NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA I UPRAVLJANJA ZARADOM
EFFECT OF NON-AUDIT SERVICES PROVISION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GOING CONCERN ISSUE EMPHASIS AND EARNINGS MANAGEMENT

Ivica Filipović, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Toni Šušak, Barbara Krvavac
2020 Ekonomska Misao i Praksa  
Pružanje nerevizorskih usluga nerijetko se ističe u kontekstu potencijalnog ugrožavanja neovisnosti revizora koja može imati reperkusije na izvješće neovisnog revizora. Cilj je ovog istraživanja utvrđivanje utjecaja razine upravljanja zaradom na isticanje pitanja vremenske neograničenosti poslovanja u revizorskom izvješću, uzimajući u obzir moderatorsko djelovanje pružanja nerevizorskih usluga od strane eksternog revizora. Razina upravljanja zaradom procijenjena je s pomoću vrijednosti
more » ... skih obračunskih stavki koja je izračunata korištenjem Modificiranim Jones modelom. Uzorak istraživanja obuhvaća 93 nefinancijska trgovačka društva koja su kotirala na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj u vremenskom razdoblju od 2014. do 2018. Podaci prikupljeni za navedeno razdoblje analiziraju se primjenom logističke regresije za panel podatke. Na temelju rezultata istraživanja može se zaključiti kako pružanje nerevizorskih usluga od strane revizorskog društva nema statistički značajan utjecaj na odnos upravljanja zaradom i isticanja pitanja vremenske neograničenosti poslovanja u izvješću neovisnog revizora.
doi:10.17818/emip/2020/2.4 fatcat:2h6kylvqmvcubgbmtbjiayjliq