Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof [report]

H.H. Luesink, R. Postma, M.J.W. Smits, L. van Schöll, T.J. de Koeijer
2016 unpublished
mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof. Wageningen, LEI Wageningen UR (University & Research centre), LEI Rapport 2016-034. 64 blz.; 6 fig.; 6 tab.; 45 ref. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft LEI Wageningen UR en NMI (Nutriënten Management Instituut) gevraagd hoe de markt voor herwonnen nutriënten zich ontwikkelt wanneer er geharmoniseerde productspecificaties voor organische meststoffen gelden en wanneer kunstmestvervangers gemaakt uit dierlijke
more » ... kt uit dierlijke mest, wettelijk gelijk zijn gesteld aan kunstmest. De invloed van het wegvallen van die regelgeving is beperkt. De omvang van de verwerking van mest tot mineralenconcentraten zal wat toenemen, de kosten van export van mestproducten zullen iets lager worden en de poorttarieven van mestverwerkers kunnen met 1-2 euro per ton mest dalen (5-10%). The Dutch Ministry of Economic Affairs has asked LEI Wageningen UR and NMI (Nutriënten Management Instituut) how the market for reclaimed nutrients would develop if harmonised product specifications were to apply to organic fertilisers and if substitutes for artificial fertilisers made from animal manure were to be considered legally equivalent to artificial fertiliser. The influence of the scrapping of such regulations is limited. The scale of the processing of manure into mineral concentrates will increase a little, the costs of exporting manure products will be a little lower, and the gate fees for manure processers could decline by 1-2 euros per tonne of manure (5-10%). Trefwoorden: mineralenconcentraten, organische meststoffen, mestafzet, mestverwerking Dit rapport is gratis te downloaden op http://dx.doi.org/10.18174/378271 of op www.wageningenUR.nl/lei (onder LEI publicaties). © 2016 LEI Wageningen UR Postbus 29703, 2502 LS Den Haag, T 070 335 83 30, E informatie.lei@wur.nl, www.wageningenUR.nl/lei. LEI is onderdeel van Wageningen UR (University & Research centre). LEI hanteert voor haar rapporten een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. © LEI, onderdeel van Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, 2016 De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken maken. Materiaal van derden waarvan in het werk gebruik is gemaakt en waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van derden gebruikt worden. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met het werk van de gebruiker of het gebruik van het werk. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Het LEI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Het LEI is ISO 9001:2008 gecertificeerd.
doi:10.18174/378271 fatcat:sgwmkvmdl5ambewffg3fptb4r4